ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ*

Հոդված 207. Պինդ ոչ մետաղական օգտակար հանածոների (բացառությամբ աղի) արդյունահանման համար բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերը

 

1. Պինդ ոչ մետաղական օգտակար հանածոների (բացառությամբ աղի) արդյունահանման համար բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է բնօգտագործման վճարի բազայի նկատմամբ հետևյալ դրույքաչափերով (հաշվի առնելով սույն հոդվածի 4-րդ մասի դրույթները).

1) վառելիքաէներգետիկ հումքի մարված պաշարների յուրաքանչյուր տոննայի համար՝

ա. բնօգտագործման վճարի դրույքաչափեր.

 

Օգտակար հանածոյի տեսակը

Դրույքաչափը (%)

Ածուխ

5

Տորֆ

3

Այրվող թերթաքարեր

3

բ. բնօգտագործման վճարի հաստատագրված դրույքաչափեր.

 

Օգտակար հանածոյի տեսակը

Դրույքաչափը (դրամ)

Ածուխ

1200

Տորֆ

600

Այրվող թերթաքարեր

450

2) շինանյութերի արտադրության հումքի մարված պաշարների յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար`

ա. բնօգտագործման վճարի դրույքաչափեր.

 

Օգտակար հանածոյի տեսակը

Դրույքաչափը (%)

Ցեմենտի հումք (կավեր, կրաքարեր, տրավերտիններ, մագնեզիումասիլիկատային ապարներ, տրակտոլիտ-պերիդոտիտային ապարներ)

6

Կրաքար (կիր ստանալու համար)

3

Կավեր

4

Բնական հանքային ներկեր

4

Գիպսատար կավեր

4

բ. բնօգտագործման վճարի հաստատագրված դրույքաչափեր.

 

Օգտակար հանածոյի տեսակը

Դրույքաչափը (դրամ)

Ցեմենտի հումք՝ կավեր, կրաքարեր, տրավերտիններ

360

Ցեմենտի հումք՝ մագնեզիումասիլիկատային ապարներ, տրակտոլիտ-պերիդոտիտային ապարներ

150

Կրաքար (կիր ստանալու համար)

112

Կավեր

90

Գիպսատար կավեր

900

Բնական հանքային ներկեր

4500

3) գունագեղ քարերի մարված պաշարների յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

ա. բնօգտագործման վճարի դրույքաչափեր.

 

Օգտակար հանածոյի տեսակը

Դրույքաչափը (%)

Ագաթ

6

Փիրուզ

6

Վանակատ (ծիածանվող օբսիդիան)

6

Հասպիս

6

Օնիքսանման մարմար

5

Լիստվենիտ

5

Վանակատ (օբսիդիան)

7

բ. բնօգտագործման վճարի հաստատագրված դրույքաչափեր.

 

Օգտակար հանածոյի տեսակը

Դրույքաչափը (դրամ)

Վանակատ (օբսիդիան)

22

Լիստվենիտ

2250

Օնիքսանման մարմար

մենաքարը, երեսապատման քարը

լցանյութը, խճաքարը` որպես
արհեստագործական քարերի հումք

135

22

4) մետաղագործական, քիմիական, թեթև և արդյունաբերության այլ ճյուղերի հումքի մարված պաշարների յուրաքանչյուր միավորի համար`

ա. բնօգտագործման վճարի դրույքաչափեր.

 

Օգտակար հանածոյի տեսակը (չափի միավորը)

Դրույքաչափը (%)

Ցեոլիտ (խոր.մ)

5

Պեռլիտ (խոր.մ)

6

Դիատոմիտ (խոր.մ)

6

Բենտոնիտ (տոննա)

6

Դունիտ և պերիդոտիտ, մագնեզիումասիլիկատային ապարներ, տրակտոլիտ-պերիդոտիտային ապարներ (տոննա)

4

Հրակայուն կավեր (տոննա)

4

Անդեզիտ, անդեզիտաբազալտ (թթվակայուն հումք) (տոննա)

4

Ծծումբ (տոննա)

3

Կվարցիտ (ապակու հումք, ֆլյուս) (տոննա)

3

Դոլոմիտ (տոննա)

3.5

Բարիտ (տոննա)

5

բ. բնօգտագործման վճարի հաստատագրված դրույքաչափեր.

 

Օգտակար հանածոյի անվանումը

Չափի միավորը

Դրույքաչափը
(դրամ)

Անդեզիտ, անդեզիտաբազալտ (թթվակայուն հումք), ռիոլիտ դացիտային տուֆ

տ

90

Բարիտ

տ

180

Բենտոնիտ

տ

2500

Դիատոմիտ

խոր. մ

1150

Դոլոմիտ

տ

180

Դունիտ և պերիդոտիտ

տ

450

Մագնեզիումասիլիկատային ապարներ

տ

150

Կվարցիտ (ապակու հումք, ֆլյուս)

տ

1600

Հրակայուն կավեր

տ

230

Պեռլիտ

խոր. մ

2050

Ցեոլիտ

խոր. մ

1800

Հղկանյութեր

կգ

23

5) երեսապատման քարերի մարված պաշարների յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար բնօգտագործման վճարի դրույքաչափեր`

 

Օգտակար հանածոյի տեսակը

Դրույքաչափը (%)

Տուֆ

5

Ֆելզիտային տուֆ (այդ թվում` դեկորատիվ)

6

Գրանիտ (գրանոդիորիտ, գրանոսիենիտ)

7

Մարմար, մարմարացված կրաքարեր

5

Դեկորատիվ մարմար

6

Կոնգլոմերատներ և կոնգլոբրեկչիաներ

7

Տրավերտին

6

Բազալտ

4.5

Հիալոբազալտ

6

6) շինարարական քարերի մարված պաշարների յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար բնօգտագործման վճարի դրույքաչափեր՝

 

Օգտակար հանածոյի տեսակը

Դրույքաչափը (%)

Տուֆ

4

Տուֆաավազաքարեր

3.5

Բազալտ

3.5

Անդեզիտ, անդեզիտաբազալտ և այլն

3.5

Պրոֆիրիտ

3

Կրաքար

3.5

7) լցանյութերի և բալաստային հումքի մարված պաշարների յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար բնօգտագործման վճարի դրույքաչափեր՝

 

Օգտակար հանածոյի տեսակը

Դրույքաչափը (%)

Հրաբխային խարամ

3

Պեմզա

4

Ավազախճաքարային խառնուրդ (ավազ, խիճ և այլն)

3

Բալաստային հումք (պորֆիրիտ, բազալտ, անդեզիտաբազալտ, լիպարիտ և այլն)

3

8) երեսապատման քարերի, շինարարական քարերի, լցանյութի և բալաստային հումքի մարված պաշարների յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի համար բնօգտագործման վճարի հաստատագրված դրույքաչափեր`

 

Օգտակար հանածոյի անվանումը

Մարված

պաշարից

երեսապատման

քարի,

շինաքարի ելքը

(տոկոս)

Դրույքաչափը (դրամ)

երեսա-պատման

քարը

շինա-քարը

լցանյութը և

բալաստային հումքը

Անդեզիտաբազալտ, անդեզիտ, բազալտ, հիալոբազալտ, դոլերիտային բազալտ, լիպարիտ և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

մինչև 30

1125

450

135

30-40

1350

630

40-50

1575

720

50-ից ավելի

1800

900

Գաբբրոներ, գրանիտներ, տուֆաավազաքարեր, մոնցոնիտներ, գրանոդիորիտներ, գրանոսիենիտներ և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

մինչև 30

3150

180

30-40

4500

40-50

5850

50-ից ավելի

6750

Կոնգլոմերատներ, կոնգլոբրեկչիաներ և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

մինչև 20

3600

20-30

4500

30-40

5400

40-ից ավելի

6300

Մարմարներ, մարմարացված կրաքարեր, դիաբազային պորֆիրիտներ, դիաբազներ, պորֆիրիտներ և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

մինչև 20

2700

1350

20-30

3600

30-40

4500

40-ից ավելի

5400

Տուֆեր, կրաքար և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

մինչև 30

900

315

90

30-40

1125

450

40-50

1350

585

50-ից ավելի

1575

675

Ֆելզիտային տուֆեր, տրավերտիններ, տուֆաբրեկչիաներ, չհղկվող տուֆաավազաքարեր և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

մինչև 30

2025

675

90

30-40

2250

900

40-50

2475

1125

50-ից ավելի

2700

1350

Հրաբխային խարամ և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

 

135

Պեմզաներ, պեռլիտներ և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

 

157

Ավազակոպճային, ավազակոպճագլաքարային խառնուրդներ և նմանատիպ այլ տարատեսակներ

 

157

2. Օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված՝ բնօգտագործման վճարի բազայի չափաքանակները գերազանցելու դեպքում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված օգտակար հանածոյի յուրաքանչյուր տեսակի համար փաստացի մարված պաշարների՝ չափաքանակները գերազանցող ծավալների համար որպես դրույքաչափ կիրառվում է նույն մասերով սահմանված դրույքաչափերի հնգապատիկ մեծությունը:

3. Օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված՝ բնօգտագործման վճարի բազայի զրոյական չափաքանակների դեպքում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված օգտակար հանածոյի յուրաքանչյուր տեսակի համար փաստացի մարված պաշարների ամբողջ ծավալների համար որպես դրույքաչափ կիրառվում է նույն մասերով սահմանված դրույքաչափերի հնգապատիկ մեծությունը:

4. 2018 թվականի հունվարի 1-ից պինդ ոչ մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման համար կիրառվող բնօգտագործման վճարի հաստատուն դրույքաչափերը որոշվում են որպես սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հաստատուն դրույքաչափերի և 1.1 գործակցի արտադրյալ, 2019 թվականի հունվարի 1-ից՝ որպես սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հաստատուն դրույքաչափերի և 1.2 գործակցի արտադրյալ, իսկ 2020 թվականի հունվարի 1-ից՝ որպես սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հաստատուն դրույքաչափերի և 1.3 գործակցի արտադրյալ:

 


Հոդված՝

Կայքում առկա գովազդ (ներ)- ի և/կամ մամուլի տեսության համար «Կրիմինալ Էյ Էմ » ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում: Կայքում հրապարակված այլոց տեսակետ(ներ)-ը կարող են չհամընկնել criminal.am խմբագրության տեսակետ(ներ)-ի հետ:
«Կրիմինալ Էյ Էմ » ՍՊԸ (crimianl.am), © 2017:

Հեղինակային և հարակից բոլոր իրավունքները պահպանված են:

Հասցե` Հայաստան, ք.Երևան 0010
Փ.Բուզանդի 1/3 շենք, 2-րդ հարկ
Հեռ: +374 43 405353
Էլ. փոստ` info@criminal.am

Գովազդի համար զանգահարել +374 41 405353

© Copyright 2017 | All rights reserved. designed by Hakob Jaghatspanyan for Criminal.am LLC.