ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ*

Հոդված 208.  Կենսապաշարների օգտագործման համար բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերը

 

1. Բուսական աշխարհի օբյեկտ հանդիսացող կենսապաշարների օգտագործման համար բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է բնօգտագործման վճարի բազայի նկատմամբ՝ հետևյալ դրույքաչափերով (հաշվի առնելով սույն հոդվածի 7-րդ մասի դրույթները).

1) բնափայտի և երկրորդական անտառանյութի օգտագործման (մթերման) դեպքում ծառի տեսակի յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի օգտագործման համար`

 

Անտառային
ծառատեսակները

Հեռավո-րությունը
(կմ)

Դրույքաչափը (դրամ)

շինափայտ առանց կեղևի`
ըստ ծառաբնի կտրվածքի
(սմ)

տեխնոլո-գիական
փայտ
(1 մետր
երկարու-
թյամբ` կեղևով)

վառելա-փայտ
(1 մետր
երկարու-
թյամբ` կեղևով)

25-ից ավելի

13-25-ը ներառյալ

3-13-ը ներառյալ

Կաղնի, հացենի, թխկի, թեղի

մինչև 10-ը ներառյալ

5700

5250

4380

2600

700

10-25-ը ներառյալ

4390

4040

3370

2040

630

25-40-ը ներառյալ

3990

3670

3070

1670

560

40-ից ավելի

3420

3150

2630

1300

420

Սոճենի, լորենի

մինչև 10-ը ներառյալ

3300

3000

2540

1200

700

10-25-ը ներառյալ

2540

2310

1950

1060

630

25-40-ը ներառյալ

2310

2100

1780

930

560

40-ից ավելի

1980

1800

1520

800

420

Հաճարենի

մինչև 10-ը ներառյալ

3000

2700

2310

1500

700

10-25-ը ներառյալ

2310

2080

1780

1155

630

25-40-ը ներառյալ

2100

1890

1620

1050

560

40-ից ավելի

1800

1620

1390

900

420

Բոխի և այլ ծառատեսակներ

մինչև 10-ը ներառյալ

1250

1100

960

500

420

10-25-ը ներառյալ

960

850

740

360

350

25-40-ը ներառյալ

870

770

680

280

280

40-ից ավելի

750

660

580

250

210

Սույն կետում կիրառվող` ստորև նշված հասկացություններն օգտագործվում են հետևյալ իմաստներով.

ա. ցցաչոր ծառ` բնական ծերացման, անտառաճման պայմանների խիստ վատթարացման, տարերային աղետների (հրդեհ), հիվանդությունների, վնասատուներով խիստ վարակվածության և այլ պատճառներով չորացած կանգուն ծառ,

բ. փայտանյութի օգտագործում` կանգուն ծառի և (կամ) ծառի առանձին ճյուղերի հատում, կոճղերի հանում և անտառից դուրսբերում, թափուկի հավաքում և անտառից դուրսբերում,

գ. հեռավորություն` անտառի սկզբից (որտեղից անտառային ճանապարհով դուրս է բերվելու փայտանյութը) մինչև ծառահատման վայրն ընկած տարածություն.

2) արդյունագործական նպատակով բույսերի յուրաքանչյուր միավորի օգտագործման համար`

ա. լայն կիրառություն ունեցող դեղաբույսերի (անթառամ` ծալքավոր, կատվախոտ` դեղատու, զիվան` հսկայական, լերդախոտ` ալեհեր, սրոհունդ (արևքուրիկ)` խոցված, լոշտակ` սպիտակ, լոշտակ` երկտուն, առյուծագի` սովորական, խնկածաղիկ` սովորական, տատրակ` սովորական (խոճկորիկ), օշինդր` դառը, կտտկենի` սև, արոսենի` սովորական, հազարատերևուկ` սովորական, եղերդակ` սովորական, եզան լեզու` մեծ, ուրց` Կոչիի, լորենի` սրտաձև, կծոխուր` սովորական, ալոճ (սզնի) յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

 

Վերգետնյա մասեր

100 դրամ

Արմատներ

300 դրամ

բ. սույն կետի «ա» ենթակետում չնշված դեղաբույսերի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

 

Վերգետնյա մասեր

50 դրամ

Արմատներ

200 դրամ

գ. լայն կիրառություն ունեցող սննդային բույսերի (շուշանբանջար` սոխուկավոր, սիբեխ` սովորական, սինդրիկ` հարթ, սինդրիկի բազմածաղիկ, շրեշ` փարթամ, ծնեբեկ` դեղատու, ձիասամիթ` մանրապտուղ (բոխի), ավելուկ` գանգուր) յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

 

Վերգետնյա մասեր

15 դրամ

Արմատներ

50 դրամ

դ. սույն կետի «գ» ենթակետում չնշված սննդային բույսերի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

 

Վերգետնյա մասեր

10 դրամ

Արմատներ

30 դրամ

ե. տեխնիկական բույսերի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

 

Վերգետնյա մասեր

50 դրամ

Արմատներ

150 դրամ

զ. գեղազարդային բույսերի յուրաքանչյուր միավորի (հատ) համար`

 

Վերգետնյա մասեր

10 դրամ

է. բուսական խեժերի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար՝ 500 դրամ.

3) արդյունագործական նպատակով օգտագործվող պտուղների, հատապտուղների և ընկուզավորների յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար`

 

Պտուղներ, հատապտուղներ

30 դրամ

Տխիլ (տկողին), ընկույզ

60 դրամ

4) գյուղատնտեսական` խոտհնձի նպատակով անտառային ֆոնդի տարածքների յուրաքանչյուր հեկտարի միանվագ (միանգամյա) օգտագործման համար՝ 2000 դրամ.

5) գյուղատնտեսական` արածեցման նպատակով անտառային ֆոնդի տարածքների օգտագործման համար` անասունների յուրաքանչյուր գլխի համար` յուրաքանչյուր օրվա կտրվածքով (խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, խոզեր, ձիեր)`

 

Բարելավված արոտավայրերում

3 դրամ

Բնական արոտավայրերում

2 դրամ

2. Օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված՝ բնօգտագործման վճարի բազայի չափաքանակները գերազանցելու դեպքում՝

1) բնափայտի և երկրորդական անտառանյութի օգտագործման (մթերման) համար չափաքանակները գերազանցող՝ ծառի յուրաքանչյուր տեսակի օգտագործման (մթերման) փաստացի ծավալների համար կիրառվում է սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված դրույքաչափերի տասնապատիկ մեծությունը.

2) սույն մասի 1-ին կետում չնշված կենսապաշարների օգտագործման համար չափաքանակները գերազանցող՝ կենսապաշարի օգտագործված յուրաքանչյուր տեսակի համար, որպես դրույքաչափեր, կիրառվում են սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-5-րդ ենթակետերով սահմանված դրույքաչափերի եռապատիկ մեծությունը:

3. Օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված՝ բնօգտագործման վճարի բազայի զրոյական չափաքանակների դեպքում՝

1) բնափայտի և երկրորդական անտառանյութի օգտագործման (մթերման) դեպքում ծառի յուրաքանչյուր տեսակի օգտագործման (մթերման) փաստացի ծավալների համար կիրառվում է սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով սահմանված դրույքաչափերի տասնապատիկ մեծությունը.

2) սույն մասի 1-ին կետում չնշված կենսապաշարների օգտագործման դեպքում կենսապաշարի օգտագործված յուրաքանչյուր տեսակի համար որպես դրույքաչափ կիրառվում է սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-5-րդ ենթակետերով սահմանված դրույքաչափերի եռապատիկ մեծությունը:

4. Կենդանական աշխարհի օբյեկտ հանդիսացող կենսապաշարների օգտագործման համար բնօգտագործման վճարը հաշվարկվում է բնօգտագործման վճարի բազայի նկատմամբ հետևյալ դրույքաչափերով (հաշվի առնելով նաև սույն հոդվածի 7-րդ մասի դրույթները).

1) կենդանիների տեսակների` գյուղատնտեսական, արդյունագործական և սոցիալական նպատակներով օգտագործման համար.

 

Կենդանիների տեսակները

Դրույքաչափը
(դրամ)

ա) կաթնասունների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) օգտագործման համար

Վայրի խոզ

50000

Գորշուկ (փորսուղ)

2500

Աղվես

500

Քարակզաքիս

2000

Ճահճակուղբ

500

Մշկամուկ

500

Նապաստակ

800

Սկյուռ

300

Քնամոլ

200

Խլուրդ

20

Այծյամ

85000

Եղեգնակատու

50000

Լուսան

50000

Ջրառնետ

10

բ) թռչունների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) օգտագործման համար`

Սև ցին

10000

Ճահճային մկնաճուռակ

10000

Լորաճուռակ

5000

Մեծ ճուռակ

10000

Տափաստանային ճուռակ

10000

Թավշոտ ճուռակ

10000

Սովորական հողմավար բազե

5000

Արտուտաբազե

30000

Այլ (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների) բազեանմաններ

5000

Սագանմաններ (սուլող մրտիմն, կռնչան բադ, ճքճքան մրտիմն, կարմրագլուխ սուզաբադ, փումփուլավոր սուզաբադ)

500

Կաքավ

500

Լոր

100

Սև փարփար

300

Կռվակտցար, կարմրաոտ կտցար, մորակտցար

100

Աղավնանմաններ (սովորական տատրակ, Թխակապույտ աղավնի, անտառային աղավնի)

100

Կկվանմաններ

200

Սովորական այծկիթ

500

Սովորական կիվիվ

500

Մանգաղաթևեր

300

Ալկիոններ

300

Հոպոպ

100

Փայտփոր

300

Ճնճղուկանմաններ (տնային ճնճղուկ, սովորական սարյակ, սև կեռնեխ, սինակեռնեխ, դաշտային արտույտ, տափաստանային արտույտ)

100

Եղեգնահավ

500

Ոսկեգույն մեղվակեր

1500

գ) սողունների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) օգտագործման համար`

Գյուրզա

3000

Այլ (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների) տեսակի օձեր

1000

Կասպիական կրիա

200

դ) երկկենցաղների յուրաքանչյուր միավորի օգտագործման համար

Գորտեր (լճագորտ, փոքրասիական գորտ) (կգ)

70

Սովորական ծառագորտ (հատ)

200

Կանաչ դոդոշ (հատ)

10

ե) փափկամարմինների յուրաքանչյուր միավորի օգտագործման համար

Անատամ (հատ)

20

Խաղողի խխունջ (կգ)

200

Այլ տեսակի փափկամարմիններ (կգ)

100

զ) հոդվածոտանիների յուրաքանչյուր միավորի օգտագործման համար

Գետի խեցգետին (կգ)

50

Հաստապոչ կարիճ (հատ)

20

Այլ տեսակի հոդվածոտանիներ (հատ)

10

է) ձկների յուրաքանչյուր կիլոգրամի օգտագործման համար

Սիգ

50

Լոքո

400

Սպիտակ ամուր, սև ամուր, հաստաճակատ

500

Կարմրախայտ

1000

Կարաս

20

Ծածան

100

Ցանկում չնշված այլ ձկնատեսակներ (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված տեսակների)

30

ը. օձի թույնի օգտագործման դեպքում բնօգտագործման վճարի դրույքաչափը թույնի յուրաքանչյուր գրամի համար հաշվարկվում է՝ օձի համապատասխան տեսակի համար սույն կետի «գ» ենթակետով սահմանված դրույքաչափի նկատմամբ կիրառելով 3.0 գործակից,

թ. ձկնկիթի օգտագործման դեպքում բնօգտագործման վճարի դրույքաչափը ձկնկիթի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար հաշվարկվում է՝ սույն կետի «է» ենթակետով սահմանված համապատասխան դրույքաչափերի նկատմամբ կիրառելով 10.0 գործակիցը.

2) Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված վայրի կենդանիների տեսակների` արհեստական և բնական պայմաններում վերարտադրության (բացառությամբ գիտահետազոտական նպատակներով վերաբնակեցման) նպատակներով օգտագործման (հայթայթման) համար`

 

Վայրի կենդանիների տեսակները

Դրույքաչափը (դրամ)

ա) կաթնասունների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) համար`

Հարավային պայտաքիթ, Մեհելիի պայտաքիթ չղջիկ, Բլազիի պայտաքիթ, սովորական երկարաթև չղջիկ, արաքսյան գիշերաչղջիկ, հայկական գիշերաչղջիկ, Բեխշտեյնի գիշերաչղջիկ, ասիական լայնականջ չղջիկ, գորշ ականջեղ, ծալքաշուրթ լայնականջ չղջիկ

2500

Լայնականջ ոզնի

2500

Շելկովնիկովի կուտորա

2500

Պստիկ սպիտակաատամ

2500

Հնդկական վայրենակերպ կամ մացառախոզ

7000

Դալի ավազամուկ, հայկական մկնիկ, Շիդլովսկու դաշտամուկ, փոքր ճագարամուկ, փոքրասիական գետնասկյուռ

2500

Գորշ արջ

350000

Խայտաքիս

10000

Ջրասամույր

50000

Անտառակատու (ենթատեսակ` եվրոպական անտառակատու)

50000

Ընձառյուծ (ենթատեսակ` կովկասյան ընձառյուծ)

800000

Մանուլ

20000

Բեզոարյան այծ

500000

Հայկական մուֆլոն

600000

Բորենի

100000

Կովկասյան ազնվացեղ եղջերու, մարալ

300000

բ) թռչունների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) համար`

Ցախաքլորաորս

50000

Գիշանգղ

50000

Կարմիր ցին, սպիտակապոչ արծիվ, տափաստանային արծիվ, բլրային արծիվ, քարարծիվ, գաճաճ արծիվ, ջրարծիվ

25000

Բալոբան, սապսան

75000

Սպիտակագլուխ անգղ, սև անգղ

25000

Գառնանգղ (մորուքավոր անգղ)

50000

Օձակեր արծիվ, տափաստանային հողմավար բազե

7500

Տափաստանային մկնաճուռակ, մարգագետնային մկնաճուռակ, եվրոպական ճնճղաճուռակ

7000

Կարմրաոտ բազե, աղավնաբազե, միջերկրածովային բազե

5000

Փոքր ենթարծիվ, մեծ ենթարծիվ

2500

Անդրկովկասյան փասիան

5000

Թուրաջ

5000

Կտցար-կաչաղակ, ծովային քարադր, հաստակտուց քարադր, ճախրուկ, սպիտակապոչ եղտյուրիկ, մեծ իլիկակտցար, մեծ արորիկ, կրկնակտցար, ոտնացուպիկ, բզակտուց, մարգագետնային ծիծառակտցար, տափաստանային ծիծառակտցար, հայկական որոր

2500

Որորակտուց ջրածիծառ, փոքր ջրածիծառ, սպիտակաայտ ջրածիծառ

2000

Բվեճ

5000

Թավշաոտ բու

2500

Սևափոր դռլոն

2000

Մոխրաայտ սուզակ

2500

Վարդագույն հավալուսն, գանգրափետուր հավալուսն

20000

Մեծ ձկնկուլ, փոքր ձկնկուլ

7500

Սև արագիլ

7000

Տարգալակտուց

10000

Քաջահավ

7500

Սովորական ֆլամինգո

20000

Սպիտակագլուխ բադ կամ սավկա, մոխրագույն սագ, կարմրախածի սագ, ծվվան սագ, սպիտակաճակատ սագ, կարմիր բադ, խայտաբադ, սպիտակաաչք սուզաբադ, լայնակտուց բադ

5000

Թշշան կարապ, ճչան կարապ, փոքր կարապ

20000

Մարմարյա մրտիմն

7000

Տուրպան

5000

Կովկասյան մարեհավ

5000

Անապատային կաքավ

5000

Վայրի հնդկահավ (ուլար)

12500

Մարգահավ, սուլթանական հավ

5000

Փոքր արոս, մեծ արոս

15000

Շիկապոչ քարաթռչնակ, սոխականման ճռիկահավ, հնդկական եղեգնաթռչնակ, կիսասպիտակավիզ ճանճորս, միջերկրածովային երաշտահավ

1500

Մեծ ժայռային սիտեղ

2000

Կարմրաթև մագլցող

2000

Ժայռային դրախտապան

2000

Խաչկտուց

1500

Իսպանական ճնճղուկ

1000

Մոխրագույն կռունկ, գեղանի կռունկ

15000

Կանաչ մեղվակեր

2500

Ներկարար

1500

Սև փայտփոր

2500

Դեղնագլուխ խաղտտնիկ

1500

Կարմրակատար շամփրուկ

1500

Ալպիական ճայ

2500

Սպիտակափող սոխակ

1500

Անապատային խածկտիկ

1500

գ) սողունների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) համար`

Անդրկովկասյան սահնօձ, կովկասյան կատվաօձ, պարսկական պսևդոցիկլոֆիս, Սատունինի սևագլուխ ռինխոկալամուս, Դարևսկու իժ, հայկական լեռնատափաստանային իժ, հայկական իժ կամ Ռադդեի իժ

3000

Անդրկովկասյան տակիրային կլորագլուխ, Չեռնովի մերկաչք, առաջավորասիական մաբույա, երկարաոտ սցինկ, անդրկովկասյան բազմագույն մողեսիկ, անդրկովկասյան մողեսիկ, փոքրասիական մողես, մարգագետնային մողես, Դալի մողես, Ռոստոմբեկովի մողես, սպիտակափոր մողես

1500

Միջերկրածովային կրիա

2000

դ) երկկենցաղների յուրաքանչյուր միավորի (հատ) համար`

Փոքրասիական տրիտոն

1000

Սիրիական սխտորագորտ

1000

ե) ձկների յուրաքանչյուր միավորի (կիլոգրամի) համար`

Հաշամ

2000

Իշխան

8000

Սևանի բեղլու

2500

Սևանի կողակ

2000

Հայկական կարմրակն

1500

Քուռի քառթակ

1500

Առաջավորասիական ծական

1500

5. Օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված՝ բնօգտագործման վճարի բազայի չափաքանակները գերազանցելու դեպքում կենդանական աշխարհի օբյեկտ համարվող կենսապաշարների օգտագործման չափաքանակները գերազանցող՝ յուրաքանչյուր տեսակի օգտագործման փաստացի ծավալների համար կիրառվում է սույն հոդվածի 4-րդ մասում նշված դրույքաչափերի եռապատիկ մեծությունը:

6. Օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված՝ բնօգտագործման վճարի բազայի զրոյական չափաքանակների դեպքում կենդանական աշխարհի օբյեկտ համարվող կենսապաշարների յուրաքանչյուր տեսակի օգտագործման փաստացի ծավալների համար կիրառվում է սույն հոդվածի 4-րդ մասում նշված դրույքաչափերի եռապատիկ մեծությունը:

7. 2018 թվականի հունվարի 1-ից կենսապաշարների օգտագործման համար բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերը որոշվում են որպես սույն հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով սահմանված դրույքաչափերի և 1.1 գործակցի արտադրյալ, 2019 թվականի հունվարի 1-ից՝ որպես սույն հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով սահմանված դրույքաչափերի և 1.2 գործակցի արտադրյալ, իսկ 2020 թվականի հունվարի 1-ից՝ որպես սույն հոդվածի 1-ին և 4-րդ մասերով սահմանված դրույքաչափերի և 1.3 գործակցի արտադրյալ:

 

Հոդված՝

Կայքում առկա գովազդ (ներ)- ի և/կամ մամուլի տեսության համար «Կրիմինալ Էյ Էմ » ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում: Կայքում հրապարակված այլոց տեսակետ(ներ)-ը կարող են չհամընկնել criminal.am խմբագրության տեսակետ(ներ)-ի հետ:
«Կրիմինալ Էյ Էմ » ՍՊԸ (crimianl.am), © 2017:

Հեղինակային և հարակից բոլոր իրավունքները պահպանված են:

Հասցե` Հայաստան, ք.Երևան 0010
Փ.Բուզանդի 1/3 շենք, 2-րդ հարկ
Հեռ: +374 43 405353
Էլ. փոստ` info@criminal.am

Գովազդի համար զանգահարել +374 41 405353

© Copyright 2017 | All rights reserved. designed by Hakob Jaghatspanyan for Criminal.am LLC.