ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ*

Հոդված 277. Արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափերը

 

1. Արտոնագրային հարկ վճարողները արտոնագրային հարկը հաշվարկում են հետևյալ ամսական դրույքաչափերով` հաշվի առնելով սույն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված առանձնահատկությունները.

Գործունեության տեսակը

Ելակետային տվյալը

Արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափը մեկ միավորի համար` ըստ բնակավայրերի

Երևան
քաղաքում

մարզկենտրոններում

այլ քաղաքներում

սահմանամերձ գյուղերում

այլ վայրերում

Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեություն

տարածք,
մինչև 20մ2 ներառյալ

30000 դրամ

21000 դրամ

21000 դրամ

5250 դրամ

10500 դրամ

տարածք, 20-ից մինչև 50 մ2 ներառյալ

30000 դրամ` գումարած
20 մ2 գերազանցող
մինչև յուրաքանչյուր
10 մ2 համար` 15000 դրամ

21000 դրամ` գումարած
20 մ2 գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10 մ2 համար` 10500 դրամ

21000 դրամ` գումարած
20 մ2 գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10 մ2 համար` 10500 դրամ

5250 դրամ` գումարած
20 մ2 գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10 մ2 համար` 2625 դրամ

10500 դրամ` գումարած
20 մ2 գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10 մ2 համար` 5250 դրամ

տարածք,
50 մ2 ավելի` մինչև 100 մ2 ներառյալ

75000 դրամ` գումարած
50 մ2 գերազանցող
մինչև յուրաքանչյուր
10 մ2 համար` 21000 դրամ

52500 դրամ` գումարած
50 մ2 գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10 մ2 համար` 15000 դրամ

52500 դրամ` գումարած
50 մ2 գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10 մ2 համար` 15000 դրամ

13125 դրամ` գումարած
50 մ2 գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10 մ2 համար` 7500 դրամ

52500 դրամ` գումարած
50մ2 գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 10 մ2 համար` 15000 դրամ

Թեթև մարդատար մեքենայով
ուղևորափոխադրում

մեքենայի քանակ

9500 դրամ

5600 դրամ

5600 դրամ

1400 դրամ

2800 դրամ

Ավտոբուսով ուղևորափոխադրում

ավտոբուսների քանակ

2400 դրամ

2000 դրամ

2000 դրամ

1000 դրամ

1500 դրամ

Միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրում

միկրոավտոբուսի քանակ

3000 դրամ

2400 դրամ

2400 դրամ

1300 դրամ

1900 դրամ

Վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեություն

աշխատատեղերի թիվը

15000 դրամ

12000 դրամ

9000 դրամ

2250 դրամ

4500 դրամ

Ավտոտեխսպասարկման կայանների (կետերի) գործունեություն

Աշխատատեղերի թիվը

15000 դրամ

12000 դրամ

12000 դրամ

3000 դրամ

6000 դրամ

Ավտոկանգառների գործունեություն

տարածք, մ2

600 դրամ

120 դրամ

120 դրամ

30 դրամ

60 դրամ

Բիլիարդ խաղի կազմակերպում

խաղասեղանների քանակ

40000 դրամ

20000 դրամ

20000 դրամ

5000 դրամ

10000 դրամ

Սեղանի թենիս խաղի կազմակերպում

խաղասեղանների քանակ

10000 դրամ

7000 դրամ

6000 դրամ

1000 դրամ

5000 դրամ

Մետաղադրամով (և) կամ թղթադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպում

ավտոմատների քանակ

5000 դրամ

4000 դրամ

3000 դրամ

1000 դրամ

2000 դրամ

Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպում

ավտոմատների քանակ

5000 դրամ

4000 դրամ

3000 դրամ

1000 դրամ

2000 դրամ

Ատամնաբուժական գործունեություն

բազկաթոռ, մինչև երեքը ներառյալ

յուրաքանչյուր բազկաթոռի համար` 80000 դրամ

յուրաքանչյուր բազկաթոռի համար` 57000 դրամ

յուրաքանչյուր բազկաթոռի համար`
57000 դրամ

յուրաքանչյուր բազկաթոռի համար`
14000 դրամ

յուրաքանչյուր բազկաթոռի համար` 28500 դրամ

բազկաթոռ, երեքը գերազանցող

240000 դրամ` գումարած երեք բազկաթոռը գերազանցող յուրաքանչյուր բազկաթոռի համար` 48000 դրամ

171000 դրամ` գումարած երեք բազկաթոռը գերազանցող յուրաքանչյուր բազկաթոռի համար` 34000 դրամ

171000 դրամ` գումարած երեք բազկաթոռը գերազանցող յուրաքանչյուր բազկաթոռի համար`
34000 դրամ

42000 դրամ` գումարած երեք բազկաթոռը գերազանցող յուրաքանչյուր բազկաթոռի համար`
8400 դրամ

85500 դրամ` գումարած երեք բազկաթոռը գերազանցող յուրաքանչյուր բազկաթոռի համար` 17000 դրամ

Ատամնատեխնիկական գործունեություն

աշխատատեղ, մինչև երեքը ներառյալ

յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար` 80000 դրամ

յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար` 57000 դրամ

յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար` 57000 դրամ

յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար` 14000 դրամ

յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար` 28500 դրամ

աշխատատեղ, երեքը գերազանցող

240000 դրամ` գումարած երեք աշխատատեղը գերազանցող յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար` 48000 դրամ

171000 դրամ` գումարած երեք աշխատատեղը գերազանցող յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար` 34000 դրամ

171000 դրամ` գումարած երեք աշխատատեղը գերազանցող յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար` 34000 դրամ

42000 դրամ` գումարած երեք աշխատատեղը գերազանցող յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար` 8400 դրամ

85500 դրամ` գումարած երեք աշխատատեղը գերազանցող յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար` 17000 դրամ

Տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեություն

համակարգիչների քանակ

 75000 դրամ

Ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեություն

ինտերնետային կայքերի քանակ

 1000000 դրամ

Անմիջականորեն (խաղասրահում) ինտերնետ տոտալիզատորի կազմակերպման գործունեություն

համակարգիչների քանակ

75000 դրամ

Առևտրի իրականացման վայրերում (ոսկու շուկաներում) վաճառասեղանների կամ վաճառակետերի միջոցով թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի կամ թանկարժեք քարերի առք ու վաճառքի գործունեություն

վաճառասեղան կամ վաճառակետ մինչև 0.5 մ2 ներառյալ

35000 դրամ`
գումարած
0.5 մ2
գերազանցող
մինչև յուրաքանչյուր 0.1 մ2 համար` 7000

25000 դրամ`
գումարած
0.5 մ2
գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 0.1 մ2 համար` 5000

20000 դրամ` գումարած
0.5 մ2
գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 0.1 մ2 համար` 4000

0 դրամ

15000 դրամ` գումարած
0.5 մ2
գերազանցող մինչև յուրաքանչյուր 0.1 մ2 համար` 3000

2. Միևնույն հաշվետու ժամանակաշրջանում տարբեր բնակավայրերում կամ տարբեր բնակավայրերի միջև նույն թեթև մարդատար մեքենայով, ավտոբուսով կամ միկրոավտոբուսով ուղևորափոխադրում իրականացնելու դեպքում արտոնագրային հարկի հաշվարկման համար կիրառվում է տվյալ բնակավայրերի համար սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափերից առավելագույնը:

3. Այն դեպքում, երբ բնակության միևնույն հասցեում գրանցված (հաշվառված) անհատ ձեռնարկատերերը, նրանց ամուսինները, ծնողները, երեխաները, եղբայրները, քույրերը միևնույն թեթև մարդատար մեքենայով իրականացնում են ուղևորափոխադրում, կարող են ստանալ անհատ ձեռնարկատիրոջ անվամբ միայն մեկ արտոնագիր: Ընդ որում, այս դեպքում արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափը սահմանվում է սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված` ամսական դրույքաչափին ավելացրած յուրաքանչյուր վարորդի համար 1000 դրամ:

 

Հոդված՝

Կայքում առկա գովազդ (ներ)- ի և/կամ մամուլի տեսության համար «Կրիմինալ Էյ Էմ » ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում: Կայքում հրապարակված այլոց տեսակետ(ներ)-ը կարող են չհամընկնել criminal.am խմբագրության տեսակետ(ներ)-ի հետ:
«Կրիմինալ Էյ Էմ » ՍՊԸ (crimianl.am), © 2017:

Հեղինակային և հարակից բոլոր իրավունքները պահպանված են:

Հասցե` Հայաստան, ք.Երևան 0010
Փ.Բուզանդի 1/3 շենք, 2-րդ հարկ
Հեռ: +374 43 405353
Էլ. փոստ` info@criminal.am

Գովազդի համար զանգահարել +374 41 405353

© Copyright 2017 | All rights reserved. designed by Hakob Jaghatspanyan for Criminal.am LLC.