ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ *

Հոդված 327. Գույքային վնասի հատուցման մասում որոշումը չկատարելու հետևանքները

 

Գույքային վնասի հատուցման մասում որոշումը սույն օրենսգրքի 326 հոդվածի երրորդ մասով սահմանված ժամկետում չկատարելու դեպքում այն ուղարկվում է քաղաքացիական դատավարության օրենսդրությամբ նախատեսված կատարողական վարույթի կարգով վնասը բռնագանձելու համար:

Հոդված 3271.

Անցումային դրույթներ

 

1. Օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի ութերորդ և իններորդ մասերն ուժի մեջ են մտնում`

ա) 2011 թվականի հուլիսի 1-ից Երևանում և մարզային կենտրոններում գործող հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների օբյեկտների աշխատողների համար.

բ) 2010 թվականի հուլիսի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության մնացած ողջ տարածքում գործող հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների օբյեկտների աշխատողների համար:

2. Օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի 23-րդ մասը ուժի մեջ է մտնում`

ա) 2009 թվականի հուլիսի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերում գործող առևտրի իրականացման վայրերի և հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերի համար.

բ) 2008 թվականի հոկտեմբերի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերից դուրս` միջպետական, հանրապետական և միջհամայնքային նշանակության ճանապարհներին գործող առևտրի իրականացման վայրերի և հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերի համար:

3. Օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի 24-րդ մասը ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հոկտեմբերի 1-ից:

3.1. Օրենսգրքի 169.16-րդ հոդվածի 5-րդ մասն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տարվա հունվարի 1-ից:

4. (կետն ուժը կորցրել է 29.11.11 ՀՕ-294-Ն)

(3271 — րդ հոդվածը լրաց. 26.02.07 ՀՕ-70-Ն, փոփ., լրաց. 17.06.08 ՀՕ-120-Ն, լրաց. 18.03.09 ՀՕ-59-Ն, փոփ. 29.11.11 ՀՕ-294-Ն, լրաց. 11.09.12 ՀՕ-179-Ն)

Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության վարչական

իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՆՐ ՉԱՓԵՐԸ

Հ/հ

Անվանումը

Չափերը` գրամներով

Մանր
0-ից
մինչև …
ներառյալ

Թ Մ Ր Ա Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր

1.

Ալիլպրոդին 0.1

2.

Ալֆամեպրոդին 0.1

3.

Ալֆամեթադոլ 0.1

4.

Ալֆա-մեթիլֆենտանիլ (հիմքն ու աղերը) 0.00004

5.

Ալֆա-մեթիլթիոֆենտանիլ 0.00004

6.

Ալֆապրոդին 0.1

7.

Ալֆացետիլմեթադոլ 0.1

8.

Ալֆենտանիլ 0.0004

9.

Ացետիլմեթադոլ 0.1

10.

Ացետիլ-ալֆա-մեթիլֆենտանիլ 0.00004

11.

Ացետորֆին 0.00005

12.

Ամֆետամին (ֆենամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01

13.

Անիլերիդին (քանակը որոշվում է` +110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.005

14.

Ափիոն (այդ թվում` բժշկական) անկախ չեզոք լցանյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1

15.

Ափիոն ացետիլացված, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (քանակը որոշվում է` +110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.02

16.

Ափիոն մզվածքային, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (ներառյալ` մորֆին, կոդեին, թեբաին, օրիպավին պարունակող ցանկացած տեսակի կակաչի ծղոտի հեղուկ պատրաստուկների` հանուկների, եփուկների, ջրաթուրմերի գոլորշացման չոր մնացորդները) (քանակը որոշվում է` +110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1

17.

Ացետիլկոդեին 0.01

18.

Ացետիլդիհիդրոկոդեին 0.1
18.1 Բարբիտալ 0. 1

19.

Բեզիտրամիդ 0.01

20.

Բետա-հիդրօքսիֆենտանիլ 0.0004

21.

Բետա-հիդրօքսի – 3-մեթիլֆենտանիլ 0.0004

22.

Բետամեպրոդին 0.1

23.

Բետամեթադոլ 0.1

24.

Բետապրոդին 0.1

25.

Բետացետիլմեթադոլ 0.1

26.

Բենզեթիդին 0.01

27.

Բենզիլմորֆին 0.1

28.

Բուպրենորֆին (հիմքը և աղերը) 0.002

29.

Բրոլամֆետամին (ԴՈԲ) (հիմքն ու աղերը) 0.0001

30.

Դեզոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05
30.1 Դեմորֆան 0.02

31.

Դեքստրոմորամիդ 0.002
31.1 Դեքսամֆետամին 0.01

32.

Դիամպրոմիդ 0.1

33.

Դիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05

34.

Դեկստրոպրոպօքսիֆեն (իբուպրոկսիրոն, պրոկսիվոն, սպազմոպրոկսիվոն) 0.12

35.

4-բրոմո-2.5-դեմիթօքսիֆենէթիլամին (2C-B) 0.001

36.

N,N-դիէթիլտրիպտամին (ԴԷՏ) (հիմքն ու աղերը) 0.01

37.

N,N-դիմեթիլտրիպտամին (ԴՄՏ) (հիմքն ու աղերը) 0.01

38.

Դիէթիլթիամբուտեն 0.1

39.

ԴՄՀՊ` 3-(1.2-դիմեթիլ-հեպտիլ)-1-հիդրօքսի-7,8,9,10-տետրահիդրո-6,6,9-տրիմեթիլ-6-H-դիբենզո-{b,d} պիրան 0.01

40.

ԴՄԱ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլ ֆենիլ էթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01

41.

ԴՕԷՏ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլ-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.0001

42.

Դիհիդրոկոդեին 0.1
42.1. դիհիդրոէտորֆին 0.0001

43.

Դիմենօքսադոլ 0.1

44.

Դիմեֆեպտանոլ 0.1

45.

Դիմեպհեպտանոլ 0.1

46.

Դիմեթիլթիամբուտեն 0.1

47.

Դիպիպանոն 0.002

48.

Դիօքսաֆետիլ բուտիրատ և դրա աղերը 0.02

49.

Դրոտեբանոլ 0.1

50.

Էտոնիտազեն և դրա աղերը 0.001

51.

Էթիլմորֆին 0.01

52.

Էթիլմեթիլթիանբուտեն 0.1

53.

Էտիցիկլիդին (հիմքն ու աղերը) 0.001

54.

N-էթիլ-ՄԴԱ (+)- N-էթիլ-ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի) ֆենէթիլամին) (N-էթիլ տենամֆենտամին) (հիմքն ու աղերը) 0.1

55.

Էկգոնին և դրա բարդ եթերներն ու ածանցյալները, որոնք կարող են փոխակերպվել Էկգոնինի և կոկաինի 0.04
55.1 Էտրիպտամին 0.001

56.

Էտօքսերիդին և դրա աղերը 0.1

57.

Էֆեդրոն, մեթկատինոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0.01

58.

Էտորֆին 0.00001

59.

Թիանեպտին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05

60.

Թիոֆենտանիլ 0.00004

61.

Իզոմեթադոն 0.1

62.

(+)- Լիզերգիդ (ԼՍԴ, ԼՍԴ-25) 0.0001
62.1 Լևամֆետամին 0.01

63.

Լևոմետորֆան 0.1

64.

Լևոմորամիդ 0.1

65.

Լևոֆենացիլմորֆան 0.1

66.

Լևորֆանոլ 0.1

67.

ԽՏՊ` 2-ամինո-1-(2.5-դիմեթօքսի-4-մեթիլ ֆենիլպրոպան) 0.001

68.

Կատա Էդուլիս (բուսանյութի քանակը որոշվում է 110 աստիճանում մինչև ն զանգված չորացումից հետո) 10.0

69.

Կակաչի ծղոտ (քանակը որոշվում է` +110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 10.0

70.

(կետն ուժը կորցրել է 20.10.16 ՀՕ-205-Ն)

71.

Կատինոն 0.01

72.

Կանեփ` բոլոր տեսակների (կանեփի ամբողջական կամ ոչ ամբողջական բույսը` կենտրոնական ցողունով, կամ կանեփի բոլոր տերևապատ մասերը` առանց գագաթային հատվածների, որոնք պարունակում են տետրահիդրոկաննաբինոլներ) (քաշը որոշվում է հետազոտման պահին) 500.0

73.

Կետոբեմիդոն 0.01

74.

Կոդեին (հիմքն ու աղերը) 0.02

75.

Կոկաին (հիմքն ու աղերը, անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0.001

76.

Կոկայի տերևներ (քանակը որոշվում է` +110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 2.0

77.

Կոդոքսիմ 0.1

78.

Հերոին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0.005

79.

Հաշիշ (անաշա, կանաբիսի խեժ) 0.2

80.

Հաշիշի յուղ (քանակը որոշվում է` +110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1

81.

N -հիդրօքսի մեթինենդիօքսի-ամֆետամին (ՄԴԱ) (+)- N [ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի)ֆենէթիլ] հիդրօքսիլամին 0.1

82.

Հիդրոկոդոն 0.1

83.

Հիդրոմորֆինոլ 0.1

84.

Հիդրոմորֆոն 0.1

85.

Հիդրօքսիպեթիդին 0.1

86.

Մարիխուանա (քանակը որոշվում է` +110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.5

87.

ՄԴՄԱ` (dl-3,4-մեթիլենդիօքսի -N — ալֆա-դիմեթիլֆենիլ-էթիլամին) (մեթիլենդիօքսիմեթամֆիտամին) (հիմքն ու աղերը) 0.05

88.

ՄՊՊՊ 1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլի պրոպինատ (եթեր) 0.1

89.

1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթու 0.1

90.

Մեթադոն (հիմքն ու աղերը) 0.1

91.

Մեթադոնի միջակա միացություն 0.05

92.

(կետն ուժը կորցրել է 20.10.16 ՀՕ-205-Ն)

93.

Մեթիլդեզորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05

94.

Մեթիլդիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1

95.

Մետոպոն 0.01

96.

Մետազոցին 0.4

97.

3-մեթիլֆենտանիլ 0.00002

98.

3-մեթիլթիոֆենտանիլ 0.00002

99.

Մեսկալին (հիմքն ու աղերը) 0.015

100.

Մեթամֆետամին (հիմքն ու աղերը) 0.01

101.

Միրոֆին 0.1

102.

Մորամիդի միջակա միացություն 0.1

103.

Մորֆերիդին 0.1

104.

Մորֆին (հիմքն ու աղերը) 0.01

105.

Մորֆին- N- օքսիդ 0.1

106.

Մորֆին մեթիլբրոմիդ 0.1
106.1 Միտրագինին
E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-էթիլ-8-մեթօքսի-1,2,3,4,6,7,12,12b-օկտահիդրինդոլո [2,3-a]քինոլիզին-2-իլ]-3-մեթօքսիակրիլաթթվի մեթիլային էսթեր
0.5

107.

ՄՄԴԱ` (dl – 5 մեթօքսի-3,4-մեթիլեն-դիօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքը և աղերը) 0.1

108.

Նիկոմորֆին 0.1

109.

Նիկոկոդին 0.1

110.

Նիկոդիկոդին 0.1
110.1 Նոմիֆենզին (Nomifensine)
2-մեթիլ-4-ֆենիլ-1,2,3,4-տետրահիդրօիզոքինոլին-8-ամին
0.75

111.

Նորացիմեթադոլ 0.1

112.

Նորլեվորֆանոլ 0.1

113.

Նորկոդեին ( N-դեմեթիլկոդեին) 0.1

114.

Նորմեթադոն 0.1

115.

Նորմորֆին 0.1
115.1 Նորպիպանոն 0.1

116.

Նօքսիրոն (գլյուտէթիմիդ) (հիմքն ու աղերը) 1.5

117.

Պենտազոցին 0.05

118.

Պարահեքսիլ 0.025

119.

Պարա-ֆլուորոֆենտանիլ 0.00002

120.

ՊԵՊԱՊ (1-ֆենէթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերդինոլի ացետատ) (եթեր) 0.1

121.

Պեթիդին 0.1

122.

Պեթիդին ինտերմեդիատ A 0.1

123.

Պեթիդին ինտերմեդիատ B 0.1

124.

Պեթիդին ինտերմեդիատ G 0.1

125.

Պիմինոդին 0.1

126.

Պիրիտրամիդ 0.007

127.

Պսիլոցիբին 0.001

128.

Պսիլոցին 0.001

129.

Պրոհեպտազին 0.1

130.

Պրոպերիդին 0.1

131.

Պրոպիրամ 0.1

132.

Սոմբրևին 0.5

133.

Պրոզիդոլ 0.01

134.

ՊՄԱ (4-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01

135.

Ռացեմետորֆան 0.1

136.

Ռացեմորամիդ 0.1

137.

Ռացեմորֆան 0.1

138.

Ռոլիցիկլիդին (ՖՑՊԻ, ՖՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.001

139.

Սուֆենտանիլ 0.00004

140.

Թեբաին 0.02

141.

Թեբակոն 0.1

142.

Տետրահիդրոկաննաբինոլներ (բոլոր իզոմերներով) 0.005

143.

Տենամֆետամին (ՄԴԱ) (մեթիլենդիօքսիամֆետամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01

144.

Տենոցիկլիդին (ՏՑՊ, ՏՍՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.001

145.

Տիլիդին 0.02
145.1 ՏՄԱ` dl-3,4,5-տրիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին 0.015

146.

(կետն ուժը կորցրել է 20.10.16 ՀՕ-205-Ն)

147.

Տրիմեպերիդին 0.02

148.

Կլոնիտազեն և դրա աղերը 0.00004

149.

(կետն ուժը կորցրել է 20.10.16 ՀՕ-205-Ն)

150.

Օմնոպոն 0.02
150.1 Օրիպավին 0.02

151.

Օքսիկոդոն (14-հիդրօքսիդիհիդրոկոդեինոն) 0.1

152.

Օքսիմորֆոն (14-հիդրօքսիդիհիդրոմորֆինոն) 0.1

153.

Ֆենադօքսոն և դրա աղերը 0.1

154.

Ֆենամպրոմիդ 0.1

155.

Ֆենազոցին 0.2
155.1 Ֆենատին 0.1

156.

(կետն ուժը կորցրել է 20.10.16 ՀՕ-205-Ն)

157.

Ֆենոմորֆան 0.1
157.1 Ֆենոպերիդին 0.1

158.

Ֆենտանիլ և դրա բոլոր ածանցյալները 0.0001

159.

Ֆենցիկլիդին (ՖՑՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.0001

160.

Ֆոլկոդին (մորֆոլինիլէթիլմոևֆին) 0.1

161.

Ֆուրեթիդին 0.1
161.1 7-հիդրօքսիմիտրագինին
(E)-2-((2S,3S,7aS,12bS)-3-էթիլ-7a-հիդրօքսի-8-մեթօքսի-1,2,3,4,6,7,7a,12b-օկտահիդրոինդոլո[2,3-a]քինոլիզին-2-իլ)-3-մեթօքսիակրիլաթթվի մեթիլային էսթեր
0.5
161.2 7-Ացետօքսիմիտրագինին
Մեթիլ-2-(7a-ացետօքսի-8-մեթօքսի-3-էթիլ-1,2,3,4,5,6,7, 7a,12b-օկտահիդրոինդոլո[2,3-a]քինոլիզին-2-իլ)-3-մեթօքսիակրիլատ
0.5

162.

ACBM-018
N-(ադամանտան-1-իլ)-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3- կարբոնաթթու
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

163.

ACBM(N)-018
N-(ադամանտան-1-իլ)-1-պենտիլ-1Н-ինդազոլ-3- կարբոնաթթու
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

164.

ACBM-2201
N-(ադամանտան-1-իլ)-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3- կարբոնաթթու
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

165.

ACBM(N)-2201
N-(ադամանտան-1-իլ)-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդազոլ-3- կարբոնաթթու
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

166.

AM-1220
(1-(1-մեթիլպիպերիդին-2-իլ)մեթիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

167.

AM-1248
(ադամանտան-1-իլ)-1-[(1-մեթիլպիպերիդին-2-իլ-մեթիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ]մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

168.

АМ-2201
1-(5-ֆտորոպենտիլ)-3-(նաֆթալին-1-իլ)ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

169.

AM-2233
(1-(1-մեթիլպիպերիդին-2-իլ)մեթիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ) (2-յոդոֆենիլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

170.

АМ-694
1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2-յոդոֆենիլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

171.

СР 55, 940
(-)-Ցիս-3-[2-հիդրօքսի-4-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ) ֆենիլ]-տրանս-4-(3-հիդրօքսի-պրոպիլ) ցիկլոհեքսանոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

172.

СР-47,497
2-[(1R,3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլօկտան-2-իլ)ֆենոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

173.

(СР 47,497)-С6
2-[(1R,3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլհեպտան-2-իլ)ֆենոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

174.

(СР 47,497)-С9
2-[(1R,3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլդեկան-2-իլ)ֆենոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

175.

(СР 47,497)-С8
2-[(1R,3S)-3-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ]-5-(2-մեթիլնոնան-2-իլ)ֆենոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

176.

HU-210
(6аR,10аR)-9-(հիդրօքսիմեթիլ)-6,6-դիմեթիլ-3-(2-մեթիլօկտան-2-իլ)-6а, 7,10,10а-տետրահիդրոբենզո[с]խրոմեն-1-օլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

177.

HU-308
[(1R, 2R, 5R)-2-[2,6-դիմեթօքսի-4-(2-մեթիլօկտան-2-իլ) ֆենիլ] -7,7-դիմեթիլ-4-բիցիկլո [3.1.1] հեպտ-3-էնիլ] մեթանոլ]
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

178.

JWH-007
(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

179.

JWH-015
(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) -1- նաֆթալենիլմեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

180.

JWH-018
1-պենտիլ-3-(նաֆթալին-1-իլ) ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

181.

JWH-019
1-հեքսիլ-3-(նաֆթալին-1-իլ)ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

182.

JWH-073
(1-բութիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

183.

JWH-081
(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

184.

JWH-098
(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

185.

JWH-116
2-էթիլ-1-պենտիլ-3-(նաֆթալին-1-իլ)ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

186.

JWH-122
(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

187.

JWH-122-F
(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(1- (5-ֆտորոպենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

188.

JWH-149
(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

189.

JWH-175
1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(նաֆթալին-1-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

190.

JWH-176
(Е)-1-[1-(նաֆթալին-1-իլմեթիլիդեն)-1Н-ինդեն-3-իլ]պենտան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

191.

JWH-182
1-պենտիլ-3-(4-պրոպիլնաֆթալին-1-իլ)ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

192.

JWH-184
1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ) մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

193.

JWH-185
1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ) մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

194.

JWH-192
(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ)մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

195.

JWH-194
2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթիլնաֆթալին-1-իլ)մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

196.

JWH-195
(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ)մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

197.

JWH-196
2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(նաֆթալին-1-իլ)մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

198.

JWH-197
2-մեթիլ-1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ-(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

199.

JWH-198
(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

200.

JWH-199
(4-մեթօքսինաֆթալին-1-իլ)(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ)մեթան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

201.

JWH-200
(1-[2-(4-մորֆոլինո)էթիլ]-1Н-ինդոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

202.

JWH-203
2-(2-քլորոֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)էթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

203.

JWH-206
2-(4-քլորոֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)էթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

204.

JWH-210
1-պենտիլ-3-(4-էթիլնաֆթալին-1-իլ)ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

205.

JWH-234
1-պենտիլ-3-(7-էթիլնաֆթալին-1-իլ)ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

206.

JWH-237
2-(3-քլորոֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)էթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

207.

JWH-250
1-պենտիլ-3-(2-մեթօքսիֆենիլացետիլ) ինդոլ,
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) էթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

208.

JWH-251
2-(2-մեթիլֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) էթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

209.

JWH-307
(5-(2-ֆտորոֆենիլ)-1-պենտիլ-1Н-պիռոլ-3-իլ)(նաֆթալին-1-4իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

210.

JWH-370
նաֆթալեն-1-իլ-(1-պենտիլ-2-օ-տոլիլ-1-Н-պիրրոլ-3-իլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

211.

2С-Е
2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենէթիլամին]
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

212.

2С-I
2,5-դիմեթօքսի-4-յոդոֆենէթիլամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

213.

2C-T-2
2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլթիո-ֆենէթիլամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

214.

2C-T-7
(2,5-դիմեթօքսի-4-N-պրոպիլթիոֆենէթիլամին)
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

215.

RCS-4
(4-մեթօքսիֆենիլ)(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր
զանգվածով)

216.

AD-2201
(Ադամանտան-1-իլ)(1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

217.

Ադամանտիլ(1-պենտիլ-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

218.

(1-հեպտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2,2,3,3-էտրամեթիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

219.

RCS-4-ortho
(2-մեթօքսիֆենիլ)(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

220.

A-836,339
N-(3-(2-մեթօքսիէթիլ)-4,5-դիմեթիլթիազոլ-2(3Н)-իլիդեն)-2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլկարբօքսամիդ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

221.

(1-(2-մորֆոլինոէթիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

222.

(1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2,2,3,3-էտրամեթիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

223.

Պրավադոլին
(4-մեթօքսիֆենիլ)-[2-մեթիլ-1-(2-(4-մորֆոլինիլ)էթիլ)ինդոլ-3-իլ]մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

224.

(1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1Н-ինդոլ-3-իլ)(2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

225.

СВ-13
(նաֆթալին-1-իլ)(4-պենտօքսինաֆթալին-1-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

226.

TFMPP
(3-տրիֆտորմեթիլֆենիլպիպերազին, մետա-տրիֆտորմեթիլֆենիլպիպերազին)
1 — [3 — (տրիֆտորմեթիլ) ֆենիլ] պիպերազին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

227.

Պիրովալերոն
1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպենտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

228.

МРВР
1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլբուտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

229.

МРРР
1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպրոպան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

230.

МРНР
1-(4-մեթիլֆենիլ)-2-պիրոլիդին-1-իլհեքսան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

231.

МАВР (Բուֆերոն)
1-ֆենիլ-2-(մեթիլամինո) բութան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

232.

PVР
1-ֆենիլ-2-(պիրրոլիդին-1-իլ)պենտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

233.

PРР
1-ֆենիլ-2-(պիրրոլիդին-1-իլ)պրոպան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

234.

MDPV
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպենտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

235.

MDPBP
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլբութան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

236.

MDPPP
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլպրոպան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

237.

O-2482 (Նաֆիրոն)
նաֆթիլպիրովալերոնկամ 1-նաֆթալին-2-իլ-2-պիրրոլիդին-1-իլպենտան -1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

238.

bk-EBDB (Էուտիլոն)
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-(էթիլամինո) բութան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

239.

bk-MBDP (Պենտիլոն)
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-(էթիլամինո)պենտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

240.

bk-MBDB (Բուտիլոն)
2-մեթիլամինո-1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)բուտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

241.

bk-MDEA (Էթիլոն)
1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)-2-(էթիլամինո)պրոպան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

242.

bk-MDMA (Մեթիլոն)
2-մեթիլամինո-1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ)պրոպան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

243.

bk-MМBDB (N-Մեթիլբութիլոն)
2-(դիմեթիլամինո)-1-(3,4-մեթիլենդիօքսիֆենիլ) բութան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

244.

МDAI
5,6-մեթիլենդիօքսի-2-ամինոինդան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

245.

МРА
N-մեթիլ-1-(թիոֆեն-2-իլ)պրոպան-2-ամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

246.

NBOMe-2C-I
2-(4-յոդո-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)էթանամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

247.

α-PVP
1-ֆենիլ-2-(1-պիրրոլիդինիլ)պենտան-1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

248.

Մեֆեդրոն
4-մեթիլմետկատինոն
4-ММСկամ 2-մեթիլամինո-1-(4-մեթիլֆենիլ) պրոպան-1-оն, կամ 2-ամինո-N-մեթիլ-1-(4-մեթիլֆենիլ) պրոպան-1-оն]
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

249.

PCA
(Պարա-քլորամֆետամին, 4-CA)
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

250.

5-МеO-DALT
N,N-դիալլիլ-5-մեթօքսիտրիպտամինկամ N-ալլիլ-N-[2-(5-մետօքսի-1Н-ինդոլ-3-իլ)էթիլ]պրոպ-2-են-1-ամին}
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

251.

5-МeО-АМТ
5-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլտրիպտամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

252.

5-МeО-NМТ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

253.

SR-18 (RCS-8, ВEM-8)
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

254.

SR-19 (BTM-4, ERIc-4, RCS-4)
(4-մեթօքսիֆենիլ) (1-պենտիլ-1Н-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

255.

DOX
D, L-2, 5-դիմեթօքսի-4-քլորամֆետամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

256.

WIN 55,212-2
(R) — (+) — [2,3-դիհիդրո-5-մեթիլ-3-(4 –մորֆոլինիլմեթիլ) պիրրոլո [1,2,3-de] -1,4 -բենզօքսազին-6-իլ] -1 -նաֆթալենիլմեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

257.

3,4-DMMC
3,4-դիմեթիլմեթկատինոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

258.

3-F-iso-MC
1-մեթիլամինո-1-(3 -ֆլուորոֆենիլ) պրոպան-2-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

259.

4-EMC
1 — (4-էթիլֆենիլ) -2 — (մեթիլամինո) պրոպան- 1-оն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

260.

4-FA
(4-ֆտորամֆետամին)
(R, S) -1 — (4-ֆլուրոֆենիլ) պրոպան-2-ամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

261.

5 — MeՕ-DIPT
N, N-դիիզոպրոպիլ-5-մեթօքսիտրիպտամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

262.

5-IAI
5-յոդո-2,3-դիհիդրո-1Н-ինդեն-2-ամին
1-պենտիլ-3-(4-հիդրօքսիֆենիլացետիլ)-ինդոլ
1-ֆենիլ-2 (դիմեթիլամինո) բութան-1-оն
4-մեթիլ-ա-պիրրոլիդինոպրոպիոֆենոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

263.

АКВ-48
H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

264.

PBA
(Պարա-բրոմոամֆետամին)
4-բրոմոամֆետամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

265.

РJА
(Պարա-յոդոամֆետամին)
4-յոդոամֆետամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

266.

N-ցիկլոհեքսիլ-MDA
-N-ցիկլոհեքսիլ-3,4-մեթիլենդիօքսիամֆետամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

267.

2C-I-NBOMe
(25I-NBOMe, NBOMe-2C-I, BOM-CI)
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

268.

5F-UR-144 (XLR-11)
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

269.

URB-754
6 մեթիլ-2-[(4-մեթիլֆենիլ) ամինո]-4H-3,1-բենզօքսազին-4-օն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

270.

APB
5 — (2-ամինոպրոպիլ) բենզոֆուրան) 6 — (2-ամինոպրոպիլ) բենզոֆուրան)
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

271.

UR-144
(KM-X1, TMCP-018, MN-001, YX-17)
(1-պենտիլինդոլ-3-իլ) — (2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ) մեթանոն
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

272.

AB-001
1-պենտիլ-3-(ադամանտ-1-օիլ) ինդոլ
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

273.

5-APDB
(3-դեզօքսի-MDA, ЕМА-4)
5 — (2-ամինոպրոպիլ) -2,3-դիհիդրոբենզոֆուրան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

274.

6-APDB
(4-դեզօքսի -MDA, ЕМА-3)
6 — (2-ամինոպրոպիլ) -2,3-դիհիդրոբենզոֆուրան
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

275.

DOI
2,5-դիմեթօքսի-4-յոդոամֆետամին
(անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից, ընդհանուր զանգվածով)

0.05

276.

(կետն ուժը կորցրել է 20.10.16 ՀՕ-205-Ն)

277.

25B-NBOMe
[2-(4-բրոմո-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-]-(2-մեթօքսիֆենիլ)-մեթիլ] էթանամին

0.05

278.

25B-NBOMe-Nme
[2-(4-բրոմո-2,5- դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2- մեթօքսիբենզիլ)-մեթիլամին

0.05

279.

25B-NBOMeTF
[2-(4-բրոմո-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-տրիֆտորմեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

280.

25C-NBOMe
2-(4-քլորո-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-[(2-մեթօքսիֆենիլ)մեթիլ] էթանամին

0.05

281.

25H-NBOMe
[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

282.

JWH-213
(5-էթիլնաֆթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

283.

ACBM(N)-2201 TMS
N-((3s,5s,7s)-ադամանտան-1-իլ)-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-N-(տրիմեթիլսիլիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05

284.

MBA(N)-BZ-F (AB-FUBINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05

285.

MBA(N)-018 (AB-PINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05

286.

MBA(N)-018 (AB-PINACA)-N-(2-ֆտորպենտիլ)
1-(2-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբոնաթթվի (1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպիլ)-ամիդ

0.05

287

MBA(N)-018 (AB-PINACA)-N-(4-ֆտորպենտիլ)
1-(4-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբոնաթթվի (1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպիլ)-ամիդ

0.05

288.

MBA(N)-018-Cl (AB-PINACA-Cl)
1-(5-քլորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբոնաթթվի (1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպիլ)-ամիդ

0.05

289.

QCBL-CHM (BB-22)
Քինոլին-8-իլ 1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբօքսիլատ

0.05

290.

bk-MDMA (Մեթիլոն) AC
N-(2-բենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ-1-մեթիլ-2-օքսոէթիլ)-N-մեթիլացետամիդ

0.05

291.

bk-MDMA (Մեթիլոն) ET
1-բենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ-2-(էթիլմեթիլամինո)-պրոպան-1-ոն

0.05

292.

bk-MDMA (Մեթիլոն) TFA
N-(2-բենզօ[1,3]դիօքսոլ-5-իլ-1-մեթիլ-2-օքսոէթիլ)-2,2,2-տրիֆտոր-N-մեթիլացետամիդ

0.05

293.

6-Methoxy-MDMA (Methyl-MMDA-2)
2-մեթօքսի-4,5-մեթիլենդիօքսի-N-մեթիլամֆետամին

0.05

294.

6-Cl-MDMA
[2-(6-քլորոբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

0.05

295.

5-Methoxy-MDMA (MMDMA)
3-մեթօքսի-4,5-մեթիլենդիօքսի-N-մեթիլամֆետամին

0.05

296.

4-MDMABP
2-դիմեթիլամինո-1-(Պ-տոլիլ)-բութան-1-ոն

0.05

297.

4,5-MDMAI
(7,8-դիհիդրո-6H-1,3-դիօքսա-as-ինդացեն-7-իլ)-մեթիլամին

0.05

298.

2-I-4,5-MDMA
[2-(4-յոդբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

0.05

299.

2,3-MDMA PFP
N-(3-(բենզո[d][1,3]դիօքսոլ-4-իլ)բութան-2-իլ)-2,2,3,3,3-պենտաֆտոր-N-մեթիլպրոպանամիդ

0.05

300.

2,3-MDMA HFB
N-(1-(բենզո[d][1,3]դիօքսոլ-4-իլ)պրոպան-2-իլ)-2,2,3,3,4,4,4-հեպտաֆտոր-N-մեթիլբութանամիդ

0.05

301.

2,3-MDMA
(2-բենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ-1-մեթիլէթիլ)-մեթիլամին

0.05

302.

DMMDMA
[2-(4,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

0.05

303.

F2-MDMA
[2-(2,2-դիֆտորբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

0.05

304.

MDMAI (5,6-Մեթիլենդիօքսի-2-մեթիլամինոինդան)
6,7-դիհիդրո-5H-ինդենո[5,6-d][1,3]դիօքսոլ-6-իլ)-մեթիլամին

0.05

305.

MDMAT (6,7- Մեթիլենդիօքսի -2-մեթիլամինոտետրալին)
Մեթիլ-(5,6,7,8-տետրահիդրոնաֆթո[2,3-d][1,3]դիօքսոլ-6-իլ)-ամին

0.05

306.

O-desmethyltramadol
3-(2-((դիմեթիլամինո) մեթիլ)-1-հիդրօքսիցիկլոհեքսիլ)ֆենոլ

0.05

307.

MMBA(N)-BZ-F (ADB-FUBINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2,2-դիմեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05

308.

MMBA-018 (ADBICA)
N-(1-կարբամոիլ-2,2-դիմեթիլպրոպ-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05

309.

MBA-2201 (5F-ADBICA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05

310.

AH-7921
3,4-դիքլոր-N-((1-դիմեթիլամինո)ցիկլոհեքսիլ)մեթիլ)բենզամիդ

0.05

311.

A-834,735
[1-(Տետրահիդրոպիրան-4-իլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ](2,2,3,3-տետրամեթիլցիկլոպրոպիլ)մեթանոն

0.05

312.

A-834,735-TOP
3,3,4-տրիմեթիլ-1-(1-((տետրահիդրո-2H-պիրան-4-իլ)մեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)պենտ-4-են-1-ոն

0.05

313.

Օքֆենտանիլ
(Ocfentanyl)
N-(2-ֆտորոֆենիլ)-2-մեթօքսի-N-[1-(2-ֆենիլէթիլ)պիպերիդին-4-իլ] ացետամիդ

0.05

314.

A-836,339
N-[3-(2-մեթօքսի-էթիլ)-4,5-դիմեթիլ-1,3-թիազոլ-2-իլիդեն]-2,2,3,3- Տետրամեթիլցիկլոպրոպան-1-կարբօքսամիդ

0.05

315.

QCBL-2201 (5F-PB22)
1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբոնաթթվիքինոլին-8-իլային էսթեր

0.05

316.

QCBL-018 (PB-22)
Քինոլին-8-իլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-կարբօքսիլատ

0.05

317.

4-MeO-MIPT
իզոպրոպիլ-[2-(4-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05

318.

5-MeO-MIPT
իզոպրոպիլ-[2-(5-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05

319.

5-MeO-MIPT TMS
իզոպրոպիլ-[2-(5-մեթօքսի-1-տրիմեթիլսիլանիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05

320.

5,6-MeO-MIPT
[2-(5,6-դիմեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-իզոպրոպիլմեթիլամին

0.05

321.

6-MeO-MIPT
իզոպրոպիլ-[2-(6-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05

322.

7-MeO-MIPT
իզոպրոպիլ-[2-(7-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05

323.

QCBL(N)-018 (NPB-22)
քինոլին-8-իլ-1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսիլատ

0.05

324.

3,4-CTMP
(3,4-Դիքլորոմեթիլֆենիդատ)
Մեթիլ 2-(3,4-դիքլորոֆենիլ)-2-(2-պիպերիդիլ)ացետատ

0.05

325.

LY2183240
N,N-դիմեթիլ-5-[(4-դիֆենիլ)մեթիլ]տետրազոլ-1-կարբօքսամիդ

0.05

326.

EAM-2201 (JWH-210-F)
(1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-էթիլնաֆթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

327.

CBL-2201 (NM-2201)
նաֆթալին-1-իլ-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբօքսիլատ

0.05

328.

CBM-018 (NNE1 կամ MN-24)
1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-կարբոնաթթվինաֆթալին-1-իլամիդ

0.05

329.

BzCBM-018 (SDB-006)
N-բենզիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05

330.

MBA(N)-CHM (AB-CHMINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05

331.

MMBA(N)-CHM (MAB-CHMINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2,2-դիմեթիլպրոպիլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05

332.

QCBL-BZ-F (FUB-PB22)
1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբոնաթթվի քինոլին-8-իլային էսթեր

0.05

333.

α-PhPP (α-Ֆտալիմիդոպրոպիոֆենոն)
2-(1-մեթիլ-2-օքսո-2-ֆենիլէթիլ)-իզոինդոլ-1,3-դիոն

0.05

334.

α-PHtP (α-Պիրրոլիդինոհեպտիոֆենոն)
1-ֆենիլ-2-պիրրոլիդին-1-իլհեպտան-1-ոն

0.05

335.

4F-PHtP
1-(4-ֆտորոֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլհեպտան-1-ոն

0.05

336.

4-MeO-PHtP
1-(4-մեթօքսիֆենիլ)-2-պիրրոլիդին-1-իլհեպտան-1-ոն

0.05

337.

AM(N)-2201 (THJ-2201)
(նաֆթալին-1-իլ)[1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-իլ]մեթանոն

0.05

338.

CBZ-018 (EG-018)
նաֆթալին-1-իլ(9-պենտիլ-9H-կարբազոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

339.

QCBL(N)-2201 (5F-NPB-22)
քինոլին-8-իլ-1-(5-ֆտորոպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսիլատ

0.05

340.

CBL-BZ-F (FDU-PB22)
նաֆթալին-1-իլ1-(4-ֆտորոբենզիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբօքսիլատ

0.05

341.

4-MEC (4-Մեթիլէթկատինոն)
2-էթիլամինո-1-Պ-տոլիլպրոպան-1-ոն

0.05

342.

Բենզիլպիպերազին (BZP)

0.05

343.

Մետա-քլորֆենիլպիպերազին (mCPP)
1-(մետա-քլորոֆենիլ)պիպերազին

0.05

344.

Դիբենզիլպիպերազին (DBZP)
1,4-Դիբենզիլպիպերազին

0.05

345.

(R)-2C-B-NMBOMe
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-[(R)-1-(2-մեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

0.05

346.

(R)-2C-I-NMBOMe
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-[(R)-1-(2-մեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

0.05

347.

2,4,5-2C-T-7
2-(2,4-դիմեթօքսի-5-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-1-մեթիլէթիլամին

0.05

348.

2,5,3-2C-T-7
2-(2,5-դիմեթօքսի -3-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-1-մեթիլէթիլամին

0.05

349.

2C-H
2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին

0.05

350.

2C-DFLY
2-ամինո-1-բենզո[1,2-b:4,5-b’]դիֆուրան-4-իլէթան

0.05

351.

2C-B TFA
N-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլ)-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

0.05

352.

2C-B-2,5-DIETO
2-(4-բրոմ-2,5-դիէթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

353.

2C-B-2-EtO
2-(4-բրոմ-5-մեթօքսի-2-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

354.

2C-B-2-HFLY (2C-B-2-hemiFLY)
2-(4-բրոմ-5-մեթօքսի-2,3-դիհիդրոբենզոֆուրան-7-իլ)-էթիլամին

0.05

355.

2C-B-5-EtO
2-(4-բրոմ-2-մեթօքսի-5-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

356.

2C-B-5-HFLY (2C-B-5-hemiFLY)
2-(7-բրոմ-5-մեթօքսի-2,3-դիհիդրո-1-բենզոֆուրան-4-իլ)էթանամին

0.05

357.

2C-B-BFLY (2C-B-butterFLY)
2-(10-բրոմ-2,3,4,7,8,9-հեքսահիդրոպիրանո[2,3-g]քրոմեն-5-իլ)-էթիլամին

0.05

358.

2C-B-DFLY (2C-B-DragonFLY)
2-(8-բրոմբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05

359.

2C-B-DFLY (2C-B-DragonFLY) TFA
N-(2-(8-բրոմբենզո[1,2-b:4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)էթիլ)-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

0.05

360.

2C-B-DragonFLY-NBOH
2-(((2-(8-բրոմբենզո[1,2-b:4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)էթիլ)ամինո)մեթիլ)ֆենոլ

0.05

361.

2C-B-dragonFly-NBOMe
[2-(8-բրոմբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

362.

2C-B-E
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-էթիլամին

0.05

363.

2C-B-FLY (2-CB-FLY)
2-(8-բրոմ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05

364.

2C-B-FLY TFA
N-(1-(8-բրոմ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b:4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ)-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

0.05

365.

2C-B-FLY-NBOH
2-{[2-(8-բրոմ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո [1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամինո]-մեթիլ}-ֆենոլ

0.05

366.

2C-B-FLY-NBOMe
[2-(8-բրոմ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-(2-մետօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

367.

2C-B-Ind
1-(5-բրոմ-4,7-դիմեթօքսի-2,3-դիհիդրո-1H-ինդեն-1-իլ)մեթանամին

0.05

368.

2C-B-M
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05

369.

2C-B-MM
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-դիմեթիլամին

0.05

370.

2C-B-NB3OMe
[2-(3-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

371.

2C-B-NBOMe AC
N-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

0.05

372.

2C-B-pip
1-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-պիպերիդին

0.05

373.

2C-BCB-NBOMe
(3-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.2.0]օկտա-1,3,5-տրիեն-7-իլմեթիլ)-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

374.

2C-BI-1
2C-BI-1 (2-(2,5-դիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05

375.

2C-BI-10
2-(2,5-դիմեթօքսի-4′-տրիֆտորմեթիլբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05

376.

2C-BI-12
2-(4-բենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

377.

2C-BI-2
2-(2,5,2′-տրիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05

378.

2C-BI-3
2-(2,5-դիմեթօքսի-2′-մեթիլբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05

379.

2C-BI-4
2-(2,5-դիմեթօքսի-2′-տրիֆտորմեթիլբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05

380.

2C-BI-5
2-(2,5-դիմեթօքսի-4-նավթալին-2-իլֆենիլ)-էթիլամին

0.05

381.

2C-BI-6
2-(2,5,3′-տրիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05

382.

2C-BI-7
2-(2,5-դիմեթօքսի-3′-նիտրոբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05

383.

2C-BI-8
2-(2,5,4′-տրիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05

384.

2C-BI-9
2-(4′-բութիլ-2,5-դիմեթօքսիբիֆենիլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05

385.

2C-C
2,5-դիմեթօքսի-4-քլորֆենէթիլամին

0.05

386.

2C-C-3
2-(2,4,5-տրիքլոր-3,6-դիմեթօքսիֆենիլ)էթանամին

0.05

387.

2C-C-NB3OMe
[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

388.

2C-C-NB4OMe
[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

389.

2C-C-NBOMe
[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

390.

2C-C-NBOMe AC
N-[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

0.05

391.

2C-C-NBOMe TFA
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-քլորֆենիլ)-էթիլ]-2,2,2-տրիֆտոր-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

0.05

392.

2C-C-NMBOMe
[2-(4-քլոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-մեթիլամին

0.05

393.

2C-CN
4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիբենզոնիտրիլ

0.05

394.

2C-D
2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենէթիլամին

0.05

395.

2C-D-2,5-DIETO
2-(2,5-դիէթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05

396.

2C-D-2ETO
2-(4-մեթիլ-5-մեթօքսի-2-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

397.

2C-D-5ETO
2-(5-էթօքսի-2-մէթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05

398.

2C-D-butterFLY
2-(10-մեթիլ-2,3,4,7,8,9-հեքսահիդրոպիրանո [2,3-g]քրոմեն-5-իլ)-էթիլամին

0.05

399.

2C-D-FLY (2C-MeFLY)
2-(8-մեթիլ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05

400.

2C-D-N- Me (N-Me-2C-D)
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05

401.

2C-D-NB3OMe
[2-(4-մեթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

402.

2C-D-NB4OMe
[2-(4-մեթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիֆբենզիլ)-ամին

0.05

403.

β,β-Me-2C-D
2-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-2-մեթիլպրոպիլամին

0.05

404.

β-Me-2C-D
2-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենիլ)-պրոպիլամին

0.05

405.

2C-DMMDA
2-(4,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին

0.05

406.

2C-DMMDA-2
2-(6,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3] դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին

0.05

407.

2C-DMMDA-3
2-(6,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05

408.

2C-DMMDA-4
2-(4,6-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին

0.05

409.

2C-DMMDA-5
2-(5,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05

410.

2C-DMMDA-6
2-(5,6-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05

411.

2C-DMMDA-N-Me (N-Me-2C-DMMDA)
[2-(4,7-դիմեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05

412.

2C-E AC
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

0.05

413.

2C-E TFA
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

0.05

414.

2C-E-5ETO
2-(5-էթօքսի-4-էթիլ-2-մեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

415.

2C-E-AA
[2-(4-էթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ-էթիլ]-իզոպրոպիլիդենամին

0.05

416.

2C-E-NB3OMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

417.

2C-E-NB4OMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

418.

2C-EF
2-[4-(2-ֆտորէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթիլամին

0.05

419.

2C-EF-FLY
2-[8-(2- (ֆտորէթիլ)-2,3,6,7-տետրահիդրոֆուրո[2,3-f][1]բենզոֆուրան-4-իլ]էթանամին

0.05

420.

2C-F
2,5-դիմեթօքսի-4-ֆտորֆենէթիլամին

0.05

421.

2C-F-NBOMe
[2-(4-ֆտոր-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

422.

2C-FLY
2-(2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05

423.

2C-FLY TFA
2,2,2-տրիֆտորN-[2-(2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-ացետամիդ

0.05

424.

2C-G
3,4-դիմեթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին

0.05

425.

2C-G-1
2-(2,5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.1.0]հեպտա-1,3,5-տրիեն-3-իլ-էթիլամին

0.05

426.

2C-G-2
2-(2,5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.2.0]օկտա-1(6),2,4-տրիեն-3-իլ)-էթիլամին

0.05

427.

2C-G-3
2-(4,7-դիմեթօքսիինդան-5-իլ)-էթիլամին

0.05

428.

2C-G-4
2-(1,4-դիմեթօքսի-5,6,7,8-տետրահիդրոնավթալին-2-իլ)-էթիլամին

0.05

429.

2C-G-5
2-(5,8-դիմեթօքսի-1,2,3,4-տետրահիդրո-1,4-մեթանոնավթալին-6-իլ)-էթիլամին

0.05

430.

2C-G-6
2-(3,6-դիմեթօքսիտրիցիկլո[6.2.2.0*2,7*]դոդեկա-2(7),3,5-տրիեն-4-իլ)-էթիլամին

0.05

431.

2C-G-12
2-(3-մեթիլ-2,5-դիմեթօքսի-4-էթիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05

432.

2C-G-22
2-(3,4-դիէթիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

433.

2C-G-N
2-(1,4-դիմեթօքսինավթալին-2-իլ)-էթիլամին

0.05

434.

2C-H TFA
N-[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

0.05

435.

2C-H-NB3OMe
[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

436.

2C-H-NB4OMe
[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

437.

2C-HM
4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիբենզալդեհիդ

0.05

438.

2C-I 2AC
N-ացետիլ-N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

0.05

439.

2C-I AC
N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

0.05

440.

2C-I TFA
2,2,2-տրիֆտոր-N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

0.05

441.

2CI-2ETO
2-(4-յոդ-5-մեթօքսի-2-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

442.

2C-I-AA
2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N-(պրոպան-2-իլիդեն)էթանամին

0.05

443.

2C-I-DFLY
2-(8-յոդբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05

444.

2C-I-FLY
2-(8-յոդ-2,3,6,7-տետրահիդրոբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05

445.

2C-I-FormA
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլենամին

0.05

446.

2C-I-MOA
[1,3-դիմեթիլբութ-2-են-(E)-իլիդեն]-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

0.05

447.

2C-I-N,NdiM
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-դիմեթիլամին

0.05

448.

2C-I-NB3OMe
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

449.

2C-I-NB4OMe
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

450.

2C-I-NBOMe AC
N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

0.05

451.

2C-I-NBOMe TFA
2,2,2-տրիֆտոր-N-[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-N-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ացետամիդ

0.05

452.

2C-I-NMBOMe
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-մեթիլամին

0.05

453.

2C-IB
2-(4-իզոբութիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

454.

2C-IP
2-(4-իզոպրոպիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

455.

2C-LisaB
2-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-1,2,3,4-տետրահիդրոիզոքինոլին

0.05

456.

2C-LisaH
2-[2-(2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-1,2,3,4-տետրահիդրոիզոքինոլին

0.05

457.

2C-MeTriox
2-(4-մեթիլ-6,7-դիհիդրոֆուրո[2′,3′:4,5]բենզո[1,2-d][1,3]դիօքսոլ-8-իլ)-էթիլամին

0.05

458.

2C-MMDA-2
2-(6-մեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլամին

0.05

459.

2C-MMDA-4
2-(6-մեթօքսիբենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլամին

0.05

460.

2C-N
2,5-դիմեթօքսի-4-նիտրոֆենէթիլամին

0.05

461.

2C-N-NB3OMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-նիտրոֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

462.

2C-N-NB4OMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-նիտրոֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

463.

2C-N-NBOMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-նիտրոֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

464.

2C-NH
4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենէթիլամին

0.05

465.

2C-O (TMPEA, 2,4,5-Տրիմեթօքսիֆենէթիլամին)
2-(2,4,5-տրիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

466.

2C-O-19
2-(4-բութօքսի-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

467.

2C-O-2
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-էթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

468.

2C-O-4
2,5-դիմեթօքսի -4-իզոպրոպօքսիֆենէթիլամին

0.05

469.

2C-O-7
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

470.

2C-P
2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենէթիլամին

0.05

471.

2C-P 2AC
N-ացետիլ-N-[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ-ցետամիդ

0.05

472.

2C-P AC
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-ացետամիդ

0.05

473.

2C-P TFA
N-[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-2,2,2-տրիֆտորացետամիդ

0.05

474.

2C-P-AA
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-իզոպրոպիլիդենամին

0.05

475.

2C-P-FormA
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլենամին

0.05

476.

2C-pEtOH
[4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-մեթանոլ

0.05

477.

2C-pKet
4-(2-ամինոէթիլ)-2,5-դիմեթօքսիբենզոյաթթվի մեթիլէսթեր

0.05

478.

2C-PLY
2-(2,3,4,7,8,9-հեքսահիդրոպիրանո[2,3-g]քրոմեն-5-իլ)-էթիլամին

0.05

479.

2C-SE
2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլսելենոֆենէթիլամին

0.05

480.

2C-SE-2
2-(4-էթիլսելանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

481.

2C-SE-21
2-[4-(2-ֆտորէթիլսելանիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթիլամին

0.05

482.

2C-SE-4
2-(4-իզոպրոպիլսելանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

483.

2C-SE-7
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլսելանիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05

484.

2C-T
2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլթիոֆենէթիլամին

0.05

485.

2C-T-10
2-[2,5-դիմեթօքսի -4-(պիրիդին-2-իլսուլֆանիլ)-ֆենիլ]-էթիլամին

0.05

486.

2C-T-11
2-[4-(4-բրոմֆենիլսուլֆանիլ)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթիլամին

0.05

487.

2C-T-12
2-[2,5-դիմեթօքսի -4-(մորֆոլին-4-իլսուլֆանիլ)-ֆենիլ]-էթիլամին

0.05

488.

2C-T-13
2,5-դիմեթօքսի 4-(β-մեթօքսիէթիլթիո)-ֆենէթիլամին

0.05

489.

2C-T-14
2-[2,5-դիմեթօքսի -4-(2-մեթիլսուլֆանիլէթիլսուլֆանիլ)-ֆենիլ]-էթիլամին

0.05

490.

2C-T-15
2-[4-(ցիկլոպրոպիլթիո)-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ]-էթանամին

0.05

491.

2C-T-16
2-(4-ալլիլսուլֆանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

492.

2C-T-17
2-(4-ֆտոր-բութիլսուլֆանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

493.

2C-T-18
2-(4-ցիկլոբութիլսուլֆանիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

494.

2C-T-19
2-(4-բութիլսուլֆանիլ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

495.

2C-T-7-2ETO
2-(2-էթօքսի-5-մեթօքսի-4-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05

496.

2C-T-8
2,5-դիմեթօքսի -4-ցիկլոպրոպիլմեթիլթիոֆենէթիլամին

0.05

497.

2C-T-9
2,5-դիմեթօքսի -4-բութիլթիոֆենէթիլամին

0.05

498.

2C-T-NBOMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի-4-մեթիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

499.

2C-TE
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլթելլանիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05

500.

2C-TFM
2,5-դիմեթօքսի -4-(տրիֆտորմեթիլ)-ֆենէթիլամին

0.05

501.

2C-TFM-DFLY
2-(8-տրիֆտորմեթիլբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլամին

0.05

502.

2C-TFM-dragonFly-NBOMe
(2-մեթօքսիբենզիլ)-[2-(8-տրիֆտորմեթիլբենզո[1,2-b;4,5-b’]դիֆուրան-4-իլ)-էթիլ]-ամին

0.05

503.

2C-TFM-FLY
2-[8-(տրիֆտորմեթիլ)-2,3,6,7-տետրահիդրոֆուրո[2,3-f][1]բենզոֆուրան-4-իլ]-էթիլամին

0.05

504.

2C-TFM-NBOMe
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

505.

2C-TMA-5
2-(2,3,6-տրիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամին

0.05

506.

2C-VI
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-վինիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05

507.

2C-YN
1-(4-էթինիլ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-2-ամինոէթան

0.05

508.

2Cl3,6diFBzAI
N-ինդան-2-իլ-3,6-դիֆտոր-2-քլորբենզամիդ

0.05

509.

2Cl3MeOBzAI
N-ինդան-2-իլ-3-մեթօքսի-2-քլորբենզամիդ

0.05

510.

2Cl4,5diFBzAI
4,5-դիֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլ բենզամիդ

0.05

511.

2Cl4FBzAI
4-ֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլբենզամիդ

0.05

512.

2Cl4,5diMeOBzAI
2-քլոր-N-ինդան-2-իլ-4,5-դիմեթօքսիբենզամիդ

0.05

513.

2Cl4FBzAI
4-ֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլբենզամիդ

0.05

514.

2Cl6F3MBzAI
N-ինդան-2-իլ-3-մեթիլ-6-ֆտոր-2-քլորբենզամիդ

0.05

515.

2Cl6FBzAI
6-ֆտոր-2-քլոր-N-ինդան-2-իլբենզամիդ

0.05

516.

2ClBzAI
N-ինդան-2-իլ-2-քլորբենզամիդ

0.05

517.

3,6,2-2C-T-7
2-(3,6-դիմեթօքսի -2-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլամին

0.05

518.

4Br2ClBzAI
4-բրոմ-N-ինդան-2-իլ-2-քլորբենզամիդ

0.05

519.

5Br2ClBzAI
5-բրոմ-N-ինդան-2-իլ-2- քլորբենզամիդ

0.05

520.

bk-2C-B
2-ամինո-1-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթանոն

0.05

521.

BL-4358A (α-CP-2C-D)
1-(2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլբենզիլ)-ցիկլոպրոպիլամին

0.05

522.

BOB (beta-METHOXY-2C-B)
2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-2-մեթօքսիէթիլամին

0.05

523.

BOD (beta-METHOXY-2C-D)
2-(2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլֆենիլ)-2-մեթօքսիէթիլամին

0.05

524.

MeO-2C-2,6-IFLY
2-(8-մեթօքսի-2,3,5,6-տետրահիդրոֆուրո[3,2-f][1]բենզոֆուրան-4-իլ)-էթանամին

0.05

525.

METHYL-2C-T-7
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05

526.

N,N-Me-2C-D
[2-(2,5-դիմեթօքսի -4-մեթիլֆենիլ)-էթիլ]-դիմեթիլամին

0.05

527.

N-Me-2C-DMMDA-2
[2-(6,7-դիմեթօքսիբենզո1,3]դիօքսոլ-5-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05

528.

N-Me-2C-DMMDA-3
[2-(6,7-դիմեթօքսիբենզո [1,3]դիօքսոլ-4-իլ)-էթիլ]-մեթիլամին

0.05

529.

N3MT2M-2C-I
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(3-մեթօքսիթիոֆեն-2-իլմեթիլ)-ամին

0.05

530.

N4MT3M-2C-I
[2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիթիոֆեն-3-իլմեթիլ)-ամին

0.05

531.

NB-2C-B
բենզիլ-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ -էթիլ]-ամին

0.05

532.

NBMD-2C-B
բենզո[1,3]դիօքսոլ-4-իլմեթիլ-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

0.05

533.

NBOH-2C-T-7
2-{[2-(2,5- դիմեթօքսի-4-պրոպիլսուլֆանիլֆենիլ)-էթիլամինո]-մեթիլ}-ֆենոլ

0.05

534.

NBOMeM-2C-B
[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(2-մեթօքսի-3-մեթիլբենզիլ)-ամին

0.05

535.

NBpBr-2C-B
(4-բրոմբենզիլ)-[2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-ամին

0.05

536.

NBpCl-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-քլորբենզիլ)-ամին

0.05

537.

NBpF-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-ֆտորբենզիլ)-ամին

0.05

538.

NBpI-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-յոդբենզիլ)-ամին

0.05

539.

NBpMe-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթիլբենզիլ)-ամին

0.05

540.

NBpNH2-2C-B
4-{[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամինո]-մեթիլ}-ֆենիլամին

0.05

541.

NBpOMe-2C-B
[2-(4-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլ]-(4-մեթօքսիբենզիլ)-ամին

0.05

542.

psi-2C-T-4
2,6-դիմեթօքսի -4-իզոպրոպիլթիոֆենէթիլամին

0.05

543.

TCB-2 (2C-BCB) -[(7R)-3-բրոմ -2,5-դիմեթօքսիբիցիկլո[4.2.0]օկտա-1,3,5-տրիեն-7-իլ]-մեթանամին

0.05

544.

US5013837-Ex.2Ca
[2-մեթիլ-1-(2-մորֆոլին-4-իլ-էթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

545.

US5013837-Ex.2Ce
[7-բենզիլօքսի-1-(2-մորֆոլին-4-իլէթիլ)-1H-ին547դոլ-3-իլ-(6-քլորնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

546.

β-Me-2C-2
2-(6-մեթօքսիբենզո[1,3]դիքսոլ-5-իլ)-պրոպիլամին

0.05

547.

Բրոմդիմեթօքսիբենզիլպիպերազին (2C-B-BZP)
1-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիբենզիլ)-պիպերազին

0.05

548.

Բրոմդիմեթօքսիֆենիլպիպերազին (2C-B-PP)
4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլպիպերազին

0.05

549.

MT-45
1-ցիկլոհեքսիլ-4-(1,2-դիֆենիլէթիլ)պիպերազին

0.05

550.

4,4’-DMAR
4,5-դիհիդրո-4-մեթիլ-5-(4-մեթիլֆենիլ)-2-օքսազոլամին

0.05

551.

PMMA
[2-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

0.05

552.

PMMA AC
N-(1-(4-մեթօքսիֆենիլ)պրոպան-2-իլ)-N-մեթիլացետամիդ

0.05

553.

PMMA TFA
2,2,2-տրիֆտոր-N-(1-(4-մեթօքսիֆենիլ)պրոպան-2-իլ)-N-մեթիլացետամիդ

0.05

554.

JWH(N)-018
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

555.

JWH-002-X
(1-ցիլկոպրոպիլմեթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1-իլմեթանոն

0.05

556.

JWH-003-X
(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

557.

JWH-004
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

558.

JWH-005-X
[2-մեթիլ-1-((E)-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1- իլմեթանոն

0.05

559.

JWH-006-X
(2- մեթիլ -1-ֆենետիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

560.

JWH-007-X
(1-ալլիլ-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

561.

JWH-009
(1-հեպտիլ-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

562.

JWH-010-X
(2- մեթիլ -1-պենտ-4-ենիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին-1- իլմեթանոն

0.05

563.

JWH-011
(1-(հեպտան-2-իլ)-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին -1- իլ)-մեթանոն

0.05

564.

JWH-011-X
նավթալին-1-իլ-[((E)-1-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

565.

JWH-013-X
[1-(2-ցիկլոհեքսիլէթիլ)-2- մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ]- նավթալին-1- իլմեթանոն

0.05

566.

JWH-014-X
(1-հեպտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

567.

JWH-015-X
(1-մեթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1- իլմեթանոն

0.05

568.

JWH-016
(1-բութիլ-2- մեթիլ -1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

569.

JWH-018-2-նավթիլ
նավթալին -2-իլ(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

570.

JWH-018-2- նավթիլ -N-1,2- դիմեթիլպրոպիլ
(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին -2- իլ)մեթանոն

0.05

571.

JWH-018-2- նավթիլ -N-1-մեթիլբութիլ
նավթալին -2-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն

0.05

572.

JWH-018-2- նավթիլ -N-2-մեթիլբութիլ
(1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին -2- իլ)մեթանոն

0.05

573.

JWH-018-2- նավթիլ -N-3-պենտիլ
նավթալին -2-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն

0.05

574.

JWH-018-2- նավթիլ -N-իզոպենտիլ
(1-իզոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին -2- իլ) մեթանոն

0.05

575.

JWH-018-2- նավթիլ -N-նեոպենտիլ
նավթալին -2-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ-3- իլ) մեթանոն

0.05

576.

JWH-018-2- նավթիլ -N-տրետ-պենտիլ
նավթալին -2-իլ(1-տրետ-պենտիլ-1H-ինդոլ-3- իլ) մեթանոն

0.05

577.

JWH-018-6-OH-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS
նավթալին -1-իլ(6-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն

0.05

578.

JWH-018 (6-մեթօքսիինդոլ)
(6-մեթօքսի-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

579.

JWH-018-7-OH-N-(5-հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS
նավթալին -1-իլ(7-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-1H-ինդոլ-3- իլ) մեթանոն

0.05

580.

H-018-Br
(1-(5-բրոմպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)( նավթալին -1- իլ) մեթանոն

0.05

581.

JWH-018-Cl
(նավթալին -1-իլ)(1-(5-քլորոպենտիլ)-1H- ինդոլ -3- իլ) մեթանոն

0.05

582.

JWH-018-N-(2-մեթիլբութիլ)
[1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

583.

JWH-018-N-(2-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(2-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)(նավթալին -1- իլ) մեթանոն

0.05

584.

JWH-018-N-(3-մեթիլբութիլ)
[1-(3-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

585.

JWH-018-N-(3-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)(նավթալին -1- իլ) մեթանոն

0.05

586.

JWH-018-N-(3-քլորպենտիլ)
[1-(3-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

587.

JWH-018-N-(4,5-էպօքսիպենիլ)
նավթալին -1-իլ(1-(3-(օքսիրան-2-իլ)պրոպիլ)-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն

0.05

588.

JWH-018-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)(նավթալին -1- իլ) մեթանոն

0.05

589.

JWH-018-N-(4-օքսոպենտիլ)
5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտան-2-ոն

0.05

590.

JWH-018-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ) TMS
1- նավթիլ-[1-(5-տրիմեթիլսիլիլօքսիպենտիլ)ինդոլ-3- իլ) մեթանոն

0.05

591.

JWH-018-N-(5-կարբօքսիբութիլ) TMS
տրիմեթիլսիլիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H- ինդոլ -1-իլ)պենտանոատ

0.05

592.

JWH-018-N-(5-մեթօքսիկարբոնիլբութիլ)
մեթիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ -1-իլ)պենտանոատ

0.05

593.

JWH-018-N-1,2-դիմեթիլպրոպիլ
(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)(նավթալին-1- իլ)-մեթանոն

0.05

594.

JWH-018-N-1-մեթիլբութիլ
նավթալին -1-իլ (1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն

0.05

595.

JWH-018-N-3-պենտիլ
նավթալին-1-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն

0.05

596.

JWH-018-N-նեոպենտիլ
նավթալին -1-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ -3- իլ) մեթանոն

0.05

597.

JWH-018-N-տրետ-պենտիլ
նավթալին -1-իլ(1-(տրետ-պենտիլ)-1H-ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն

0.05

598.

JWH-019-N-(4-ֆտորհեքսիլ)
[1-(4-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

599.

JWH-019-N-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)
[1-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

600.

JWH-019-N-(5-ֆտորհեքսիլ)
[1-(5-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

601.

JWH-019-N-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)
[1-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1-իլմեթանոն

0.05

602.

JWH-019-N-(6-ֆտորհեքսիլ)
[1-(6-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ -3-իլ]- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

603.

JWH-020
(1-հեպտիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

604.

JWH-022
նավթալին -1-իլ-(1-պենտ-4-ենիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն

0.05

605.

JWH-030
նավթալին -1-իլ-(1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3- իլ)-մեթանոն

0.05

606.

JWH-030-Br
(5-բրոմ-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

607.

JWH-031
(1-հեքսիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

608.

JWH-032
նավթալին -1-իլ-(1-պրոպիլ-1H-պիրրոլ-3- իլ)-մեթանոն

0.05

609.

JWH-033
(1-բութիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

610.

JWH-042
(1,2-դիմեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

611.

JWH-043
(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

612.

JWH-045
(1-էթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

613.

JWH-046
1-պրոպիլ-2- մեթիլ-3-(7- մեթիլ-1-նավթոիլ)-ինդոլ

0.05

614.

JWH-047
(1-բութիլ-2- մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)-(7- մեթիլնավթալին -1- իլ)-մեթանոն

0.05

615.

JWH-048
(7- մեթիլնավթալին -1-իլ)-(2- մեթիլ -1-պենտիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն

0.05

616.

JWH-049
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1- իլ)-մեթանոն

0.05

617.

JWH-050
(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1- իլ)-մեթանոն

0.05

618.

JWH-051
[(6aR,10aR)-3-(1,1- դիմեթիլհեպտիլ)-6,6- դիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն-9-իլ)-մեթանոլ

0.05

619.

JWH-057
(6aR,10aR)-3-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-6,6,9-տրիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն

0.05

620.

JWH-070
(1-մեթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

621.

JWH-071
(1-էթիլ-1H- ինդոլ -3-իլ)- նավթալին -1- իլմեթանոն

0.05

622.

JWH-072
նավթալին -1-իլ-(1-պրոպիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն

0.05

623.

JWH(N)-018
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

624.

JWH-002-X
(1-ցիլկոպրոպիլմեթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

625.

JWH-003-X
(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

626.

JWH-004
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

627.

JWH-005-X
[2-մեթիլ-1-((E)-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

628.

JWH-006-X
(2-մեթիլ-1-ֆենետիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

629.

JWH-007-X
(1-ալլիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

630.

JWH-009
(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

631.

JWH-010-X
(2-մեթիլ-1-պենտ-4-ենիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

632.

JWH-011
(1-(հեպտան-2-իլ)-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

633.

JWH-011-X
նավթալին-1-իլ-[((E)-1-պենտ-2-ենիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

634.

JWH-013-X
[1-(2-ցիկլոհեքսիլէթիլ)-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

635.

JWH-014-X
(1-հեպտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

636.

JWH-015-X
(1-մեթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

637.

JWH-016
(1-բութիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

638.

JWH-018-2-նավթիլ
նավթալին-2-իլ(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

639.

JWH-018-2- նավթիլ -N-1,2- դիմեթիլպրոպիլ
(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05

640.

JWH-018-2- նավթիլ -N-1-մեթիլբութիլ
նավթալին-2-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

641.

JWH-018-2-նավթիլ-N-2-մեթիլբութիլ
(1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05

642.

JWH-018-2-նավթիլ-N-3-պենտիլ
նավթալին-2-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

643.

JWH-018-2- նավթիլ -N-իզոպենտիլ
(1-իզոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05

644.

JWH-018-2-նավթիլ-N-նեոպենտիլ
նավթալին-2-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

645.

JWH-018-2-նավթիլ-N-տրետ-պենտիլ
նավթալին-2-իլ(1-տրետ-պենտիլ-1H-ինդոլ-3- իլ)մեթանոն

0.05

646.

JWH-018-6-OH-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS
նավթալին-1-իլ(6-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

647.

JWH-018 (6-մեթօքսիինդոլ)
(6-մեթօքսի-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

648.

JWH-018-7-OH-N-(5-հիդրօքսիպենտիլ) 2TMS
նավթալին-1-իլ(7-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)-1-(5-((տրիմեթիլսիլիլ)օքսի)պենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

649.

H-018-Br
(1-(5-բրոմպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

650.

JWH-018-Cl
(նավթալին-1-իլ)(1-(5-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

651.

JWH-018-N-(2-մեթիլբութիլ)
[1-(2-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

652.

JWH-018-N-(2-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(2-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

653.

JWH-018-N-(3-մեթիլբութիլ)
[1-(3-մեթիլբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

654.

JWH-018-N-(3-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

655.

JWH-018-N-(3-քլորպենտիլ)
[1-(3-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

656.

JWH-018-N-(4,5-էպօքսիպենիլ)
նավթալին-1-իլ(1-(3-(օքսիրան-2-իլ)պրոպիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

657.

JWH-018-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)նավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

658.

JWH-018-N-(4-օքսոպենտիլ)
5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտան-2-ոն

0.05

659.

JWH-018-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ) TMS
1- նավթիլ-[1-(5-տրիմեթիլսիլիլօքսիպենտիլ)ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

660.

JWH-018-N-(5-կարբօքսիբութիլ) TMS
տրիմեթիլսիլիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտանոատ

0.05

661.

JWH-018-N-(5-մեթօքսիկարբոնիլբութիլ)
Մեթիլ 5-(3-(1-նավթոիլ)-1H-ինդոլ-1-իլ)պենտանոատ

0.05

662.

JWH-018-N-1,2-դիմեթիլպրոպիլ
(1-(3-մեթիլբութան-2-իլ)-1H-ինդոլ -3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

663.

JWH-018-N-1-մեթիլբութիլ
նավթալին-1-իլ(1-(պենտան-2-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

664.

JWH-018-N-3-պենտիլ
նավթալին-1-իլ(1-(պենտան-3-իլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

665.

JWH-018-N-նեոպենտիլ
նավթալին-1-իլ(1-նեոպենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

666.

JWH-018-N-տրետ-պենտիլ
նավթալին-1-իլ(1-(տրետ-պենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

667.

JWH-019-N-(4-ֆտորհեքսիլ)
[1-(4-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

668.

JWH-019-N-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)
[1-(5-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

669.

JWH-019-N-(5-ֆտորհեքսիլ)
[1-(5-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

670.

JWH-019-N-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)
[1-(6-հիդրօքսիհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

671.

JWH-019-N-(6-ֆտորհեքսիլ)
[1-(6-ֆտորհեքսիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

672.

JWH-020
(1-հեպտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

673.

JWH-022
նավթալին-1-իլ-(1-պենտ-4-ենիլ-1H- ինդոլ -3- իլ)-մեթանոն

0.05

674.

JWH-030
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

675.

JWH-030-Br
(5-բրոմ-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

676.

JWH-031
(1-հեքսիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

677.

JWH-032
նավթալին-1-իլ-(1-պրոպիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

678.

JWH-033
(1-բութիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

679.

JWH-042
(1,2-դիմեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

680.

JWH-043
(1-էթիլ-2-մեթիլ-1H- ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

681.

JWH-045
(1-էթիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

682.

JWH-046
1-պրոպիլ-2-մեթիլ-3-(7-մեթիլ-1-նավթոիլ)-ինդոլ

0.05

683.

JWH-047
(1-բութիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

684.

JWH-048
(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

685.

JWH-049
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

686.

JWH-050
(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

687.

JWH-051
[(6aR,10aR)-3-(1,1- դիմեթիլհեպտիլ)-6,6- դիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն-9-իլ)-մեթանոլ

0.05

688.

JWH-057
(6aR,10aR)-3-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-6,6,9-տրիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն

0.05

689.

JWH-070
(1-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

690.

JWH-071
(1-էթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

691.

JWH-072
նավթալին-1-իլ-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

692.

JWH-073-2-մեթիլնավթիլ
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(2-մեթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

693.

JWH-073-2-նավթիլ
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05

694.

JWH-073-2-նավթիլ-N-ֆտոր-բութիլ
(1-ֆտոր-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05

695.

JWH-073-2-նավթիլ-N-իզո-բութիլ
(1-իզոբութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05

696.

JWH-073-2- նավթիլ-N-տրետ-բութիլ
(1-տրետ-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-2-իլ)մեթանոն

0.05

697.

JWH-073-4-մեթիլնավթիլ
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

698.

JWH-073-6-մեթօքսիինդոլ
(1-բութիլ-6-մեթօքսի-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

699.

JWH-073-N-(2-հիդրօքսիբութիլ)
[1-(2-հիդրօքսիբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

700.

JWH-073-N-(3- հիդրօքսիբութիլ)
[1-(3-հիդրօքսիբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

701.

JWH-073-N-(4- հիդրօքսիբութիլ)
[1-(4-հիդրօքսիբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

702.

JWH-073-N-ֆտոր-բութիլ
(1-(ֆտոր-բութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

703.

JWH-073-N-իզոբութիլ
(1-(իզոբութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

704.

JWH-073-N-տրետ-բութիլ
(1-(տրետ-բութիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(նավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

705.

JWH-076
(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

706.

JWH-077
(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

707.

JWH-078
(1-էթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

708.

JWH-079
(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

709.

JWH-080
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

710.

JWH-081-3-մեթօքսինավթիլ
(3-մեթօքսինավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

711.

JWH-081-5- մեթօքսինավթիլ
(5-մեթօքսինավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

712.

JWH-081-8- մեթօքսինավթիլ
(8-մեթօքսինավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H- ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

713.

JWH-081-CHM
(1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

714.

JWH-081-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
[1-(4- հիդրօքսիպենտիլ)-1H- ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)- մեթանոն

0.05

715.

JWH-081-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

716.

JWH-082
(1-հեքսիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

717.

JWH-083
(1-հեպտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

718.

JWH-093
(2- բութիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

719.

JWH-094
(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

720.

JWH-095
(1-բութիլ-2-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

721.

JWH-096
(1-բութիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

722.

JWH-097
(2-հեքսիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

723.

JWH-099
(1-հեքսիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

724.

JWH-100
(1-հեպտիլ-2-մեթիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

725.

JWH-102-104
(8aR,12aR)-5-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-8,8-դիմեթիլ-3,4,8a,9,10,11,12,12a-օկտահիդրո-2H,8H-1,7-դիօքսաբենզո[c]ֆենանտրեն-11-ոլ

0.05

726.

JWH-120
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

727.

JWH-121
(1-բութիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

728.

JWH-122-2-մեթիլնավթիլ
(2-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

729.

JWH-122-2-ֆտորպենտիլ
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(2-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

730.

JWH-122-3-մեթիլնավթիլ
(3-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

731.

JWH-122-3- ֆտորպենտիլ
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(3-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

732.

JWH-122-4-ֆտորպենտիլ
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(4-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

733.

JWH-122-5-մեթիլնավթիլ
(5-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

734.

JWH-122-6-մեթիլնավթիլ
(6-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

735.

JWH-122-7-մեթիլնավթիլ
(7-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

736.

JWH-122-8-մեթիլնավթիլ
(8-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

737.

JWH-122-Cl
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)(1-(5-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ) մեթանոն

0.05

738.

JWH-122-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

739.

JWH-122 N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

740.

JWH-133
(6aR,10aR)-3-(1,1-դիմեթիլբութիլ)-6,6,9-տրիմեթիլ-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն

0.05

741.

JWH-145
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

742.

JWH-145-2-ֆենիլ
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-2-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

743.

JWH-146
(1-հեպտիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

744.

JWH-147
(1-հեքսիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

745.

JWH-148
(4-մեթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

746.

JWH-150
(1-բութիլ-5-ֆենիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

747.

JWH-151
(6-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

748.

JWH-153
(6-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

749.

JWH-156
նավթալին-1-իլ-(5-ֆենիլ-1-պրոպիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

750.

JWH-159
(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

751.

JWH-160
(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

752.

JWH-163
(6-մեթօքսինավթալին -1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

753.

JWH-164
(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

754.

JWH-165
(7-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)- մեթանոն

0.05

755.

JWH-166
(6-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

756.

JWH-167
1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-ֆենիլէթանոն

0.05

757.

JWH-175-C6
1-հեքսիլ-3-(նավթալին-1-իլմեթիլ)-1H-ինդոլ

0.05

758.

JWH-175-C7
1-հեպտիլ-3-(նավթալին-1-իլմեթիլ)-1H-ինդոլ

0.05

759.

JWH-180
(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-պրոպիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

760.

JWH-181
(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(5-պրոպիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

761.

JWH-189
(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-(4-պրոպիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

762.

JWH-193
(4-մեթիլ-1-նավթիլ)[1-(2-մորֆոլին-4-իլէթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]- մեթանոն

0.05

763.

JWH-201
2-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

764.

JWH-202
2-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

765.

JWH-203-N-(4- հիդրօքսիպենտիլ)
2-(2-քլորֆենիլ)-1-[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-էթանոն

0.05

766.

JWH-203-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
2-(2-քլորֆենիլ)-1-[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-էթանոն

0.05

767.

JWH-204
2-(2-քլորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

768.

JWH-205
1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-ֆենիլէթանոն

0.05

769.

JWH-207
2-(4-քլորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

770.

JWH-208
1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-պ-տոլիլէթանոն

0.05

771.

JWH-209
1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-պ-տոլիլէթանոն

0.05

772.

JWH-210-2-էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H- ինդոլ-3-իլ) (2-էթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

773.

JWH-210-3- էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (3-էթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

774.

JWH-210-5- էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (5-էթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

775.

JWH-210-6- էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (6-էթիլնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

776.

JWH-210-8- էթիլնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ) (8-էթիլնավթալին-1-իլ) մեթանոն

0.05

777.

JWH-210-Br
[1-(5-բրոմպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

778.

JWH-210-Cl
[1-(5-քլորպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-մեթանոն

0.05

779.

JWH-210-N-(4- հիդրօքսիպենտիլ)
(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-մեթանոն

0.05

780.

JWH-210-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-մեթանոն

0.05

781.

JWH-211
(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

782.

JWH-212
(4-էթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

783.

JWH-213
(5-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

784.

JWH-220
1-մեթիլ-4-[3-պենտիլինդեն-(1E)-իլիդենմեթիլ]-նավթալին

0.05

785.

JWH-235
(7-էթիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

786.

JWH-236
(7-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

787.

JWH-239
(4-բութիլնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

788.

JWH-240
(5-բութիլնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

789.

JWH-241
(4-բութիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

790.

JWH-242
(5-բութիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

791.

JWH-243
[5-(4-մեթօքսիֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

792.

JWH-244
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-5-պ-տոլիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)- մեթանոն

0.05

793.

JWH-245
[5-(4-քլորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

794.

JWH-246
[5-(3-քլորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

795.

JWH-248
2-(4-բրոմֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

796.

JWH-249
2-(2-բրոմֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

797.

JWH-250-2,2-դիմեթիլ
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-2-մեթիլ-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)պրոպան-1-ոն

0.05

798.

JWH-250-2-մեթիլ
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)պրոպան-1-ոն

0.05

799.

JWH-250-N-(4-հիդրօքսիպենտիլ)
1-[1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-էթանոն

0.05

800.

JWH-250-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)
1-[1-(5-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]-2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-էթանոն

0.05

801.

JWH-250-N-(5- հիդրօքսիպենտիլ)TMS
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-[1-(5-տրիմեթիլսիլիլօքսիպենտիլ)ինդոլ-3-իլ]էթանոն

0.05

802.

JWH-251-3-մեթիլֆենի
1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-(մ-տոլիլ)էթանոն

0.05

803.

JWH-251-4-մեթիլֆենիլ
1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-(պ-տոլիլ)էթանոն

0.05

804.

JWH-252
1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-2-ո-տոլիլէթանոն

0.05

805.

JWH-253
2-(3-մեթօքսիֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

806.

JWH-258
(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

807.

JWH-259
(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

808.

JWH-260
(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

809.

JWH-261
(4-էթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

810.

JWH-262
(7-էթիլնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

811.

JWH-265
(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

812.

JWH-266
(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

813.

JWH-267
(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

814.

JWH-268
(2-մեթօքսինավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

815.

JWH-292
[5-(2- մեթօքսիֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

816.

JWH-293
[5-(3-նիտրոֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

817.

JWH-302
2-(3-մեթօքսիֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

818.

JWH-303
2-(3-քլորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

819.

JWH-304
2-(4-բրոմֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

820.

JWH-305
2-(2-բրոմֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

821.

JWH-306
2-(2-մեթօքսիֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

822.

JWH-308
[5-(4-ֆտորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

823.

JWH-309
նավթալին-1-իլ(5-(նավթալին-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

824.

JWH-309-2-նավթիլ
նավթալին-1-իլ(2-(նավթալին-1-իլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

825.

JWH-311
2-(2-ֆտորֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

826.

JWH-312
2-(3-ֆտորֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

827.

JWH-313
2-(4-ֆտորֆենիլ)-1-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

828.

JWH-314
2-(2-ֆտորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

829.

JWH-315
2-(3-ֆտորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

830.

JWH-316
2-(4-ֆտորֆենիլ)-1-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-էթանոն

0.05

831.

JWH-324
(1R,3S)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ

0.05

832.

JWH-337
(1R,3R,4R)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեպտիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)- ցիկլոհեքսանոլ

0.05

833.

JWH-344
(1R,3R,4R)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեքսիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)- ցիկլոհեքսանոլ

0.05

834.

JWH-345
(1R,3R,4R)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեքսիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)- ցիկլոհեքսանոլ

0.05

835.

JWH-346
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-5-մ-տոլիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

836.

JWH-348
նավթալին-1-իլ-[1-պենտիլ-5-(4-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-1H-պիրրոլ-3-իլ]- մեթանոն

0.05

837.

JWH-359
(6aR,10aR)-1-մեթօքսի-6,6,9-տրիմեթիլ-3-((R)-1,1,2-տրիմեթիլբութիլ)-6a,7,10,10a-տետրահիդրո-6H-բենզո[c]քրոմեն

0.05

838.

JWH-363
նավթալին-1-իլ-[1-պենտիլ-5-(3-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-1H-պիրրոլ-3-իլ]- մեթանոն

0.05

839.

JWH-364
[5-(4-էթիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

840.

JWH-365
[5-(2-էթիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

841.

JWH-367
[5-(3-մեթօքսիֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

842.

JWH-368
[5-(3-ֆտորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

843.

JWH-369
[5-(2-քլորֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

844.

JWH-371
[5-(4-բութիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

845.

JWH-372
նավթալին-1-իլ-[1-պենտիլ-5-(2-տրիֆտորմեթիլֆենիլ)-1H-պիրրոլ-3-իլ]- մեթանոն

0.05

846.

JWH-373
[5-(2-բութիլֆենիլ)-1-պենտիլ-1H-պիրրոլ-3-իլ]-նավթալին-1-իլմեթանոն

0.05

847.

JWH-385
(1R,3R,4R)-3-[4-(1,1-դիմեթիլնոնիլ)-ֆենիլ]-4-(3-հիդրօքսիպրոպիլ)-ցիկլոհեքսանոլ

0.05

848.

JWH-386
(4- բրոմնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

849.

JWH-387
(4-բրոմնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

850.

JWH-394
(4-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

851.

JWH-395
(4-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

852.

JWH-397
(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

853.

JWH-398
(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

854.

JWH-398-2-քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(2-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

855.

JWH-398-3- քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(3-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

856.

JWH-398-5- քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(5-քլորնավթալին-1-իլ) մեթանոն

0.05

857.

JWH-398-6- քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(6-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

858.

JWH-398-7- քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(7-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

859.

JWH-398-8- քլորնավթիլ
(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)(8-քլորնավթալին-1-իլ)մեթանոն

0.05

860.

JWH-398-N-(4- հիդրօքսիպենտիլ)
(1-(4-հիդրօքսիպենտիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ)(4-քլորնավթալին-1-իլ) մեթանոն

0.05

861.

JWH-399
(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

862.

JWH-400
(4-քլորնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

863.

JWH-401
(1R,3S)-3-[4-(1,1-դիմեթիլնոնիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ

0.05

864.

JWH-403
(1R,3S)-3-[4-(1,1-դիմեթիլհեքսիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ

0.05

865.

JWH-404
(1R,3S)-3-[4-(1,1-դիմեթիլօկտիլ)-ֆենիլ]-ցիկլոհեքսանոլ

0.05

866.

JWH-408
(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

867.

JWH-409
(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

868.

JWH-410
(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

869.

JWH-411
(6-մեթօքսինավթալին-2-իլ)(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)մեթանոն

0.05

870.

JWH-412
(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

871.

JWH-413
(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

872.

JWH-414
(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

873.

JWH-415
(4-ֆտորնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

874.

JWH-416
(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

875.

JWH-417
(8- յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

876.

JWH-418
(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

877.

JWH-419
(8-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

878.

JWH-420
(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

879.

JWH-421
(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H- ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

880.

JWH-422
(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

881.

JWH-423
(4-յոդնավթալին-1-իլ)-(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

882.

JWH-424
(8-բրոմնավթալին-1-իլ)-(1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

883.

JWH-425
(8-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պենտիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

884.

JWH-428
(8-բրոմնավթալին1-իլ)(1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

885.

JWH-429
(8-բրոմնավթալին-1-իլ)-(2-մեթիլ-1-պրոպիլ-1H-ինդոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

886.

MDMA methylene homolog
3-(1,3-բենզենոդիօքսոլ-5-իլ)-N,2-դիմեթիլպրոպան-1-ամին

0.05

887.

F-trifluoromethylphenylpiperazine
1-[F-(երեքֆտորմեթիլ)ֆենիլ]պիպերազին(օրթո, մետա և պարա դիրքերում)

0.05

888.

2-MeO-ketamine (մեթօքսիկետամին)
2-(2-Մեթոքսիֆենիլ)-2-(մեթիլամինո)ցիկլոհեքսան

0.05

889.

nF-PVP
n-ֆտորո-α-ՊՎՊ, կամ n-ֆտորո-α-2-(1-պիրոլիդինիլ)-վալերոֆենոն

0.05

890.

PV8 (ալֆա-ՊՀՊՊ, կամ α-ՊՀՊՊ)
1-ֆենիլ-2-(1-պիրոլիդինիլ)-1-հեպտանոն

0.05

891.

TFMPP
1-(3-երեքֆտորոմեթիլֆենիլ)պիպերազին

0.05

892.

MDMB-CHM
Մեթիլ-3,3-դիմեթիլ-2-((1-ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլկարբօքսամիդո)բութանոատ

0.05

893

MBA-CHM
N-(1կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-կարբոքսամիդ

0.05

894.

3-MMC
(3-Մեթիլմեթկատինոն)

0.05

895.

4-CMC
(4-քլորոմեթիլկատինոն)

0.05

896.

α-PHP
(ալֆա-պիրրոլիդինոհեքսանոֆենոն)

0.05

897.

2-AI
(2-ամինոինդան)

0.05

898.

Իզոպրոպիլֆենիդատ (IPH, IPPD)
պրոպան-2-իլ 2-ֆենիլ-2-(պիպերիդին-2-իլ)ացետատ

0.05

899.

4-BMC
(բրեֆեդրոն) 4-բրոմոմեթկատինոն

0.05

900.

MXP (մեթօքսֆենիդին)
(1-(1-(2-մեթօքսիֆենիլ)-2-ֆենիլէթիլ)պիպերիդին)

0.05

901.

MMB(N)-2201 (5-ֆտորո-AMB)
մեթիլ-3-մեթիլ-2-[1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-իլ կարբօքսամիդո]բութանոատ

0.05

902.

Pentedrone(α-պրոպիլմեթկատիոնոն)
1-ֆենիլ-2-մեթիլամինո-պենտան-1-ոն

0.05

903.

AMT, (ալֆա-մեթիլտրիպտամին)
2-(1H-ինդոլ-3-իլ)-1-մեթիլ-էթիլամին

0.05

904.

Իզոբութիլ նիտրիտ (Isobutyl nitrite)
2-Մեթիլպրոպիլնիտրիտ

0.05

905.

Ամիլնիտրիտ
(Isopentyl nitrite)

0.05

906.

NM-2AI
N-մեթիլ-2-ինդանամին(N-մեթիլ-2-ամինոինդան)

0.05

907.

PPA(N)-2201 (PX-2)
N-(1-կարբամոիլ-2-ֆենիլէթիլ)-1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05

908.

5-FLUORO-AB-PINACA
5-ֆլուրո-AB-պինակաMBA(N)-2201

0.05

909.

MBA(N)-2201 (5F-ABINACA)
N-(1-կարբամոիլ-2-մեթիլպրոպ-1-իլ)-1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05

910.

2c-I-NBOH(25I-NBOH)
2-([2-(4-յոդ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-էթիլամինո]-մեթիլ)-ֆենոլ

0.05

911.

3-FMA (3-ֆտորմեթամֆետամին)
[2-(3-ֆտորֆենիլ)-1-մեթիլէթիլ]-մեթիլամին

0.05

912.

JWH(N)-018 (THJ-018)
նավթալին-1-իլ-(1-պենտիլ-1H-ինդազոլ-3-իլ)-մեթանոն

0.05

913.

5-MAPB (N-մեթիլ-5-APB)
(2-բենզոֆուրան-5-իլ-1-մեթիլէթիլ)-մեթիլամին

0.05

914.

Ֆլուբրոմազեպամ
7-բրոմ-5-(2-ֆտորֆենիլ)-1,3-դիհիդրոբենզո[e][1,4]դիազեպին-2-ոն

0.05

915.

Դիկլազեպամ
7-քլոր-5-(2-քլորֆենիլ)-1-մեթիլ-1,3-դիհիդրոբենզո[e][1,4]դիազեպին-2-ոն

0.05

916.

Ֆլուբրոմազոլամ(Flubromazolam)
8-բրոմո-6-(2-ֆտորոֆենիլ)-1-մեթիլ-4H-[1,2,4]տրիազոլ[4,3-a] [1,4]բենզոդիազեպին

0.05

917.

3,4-CTMP
մեթիլ(3,4-դիքլորֆենիլ)(2-պիպերիդինիլ)ացետատ

0.05

918.

3-CMC
1-(3-քլորֆենիլ)-2-մեթիլամինոպրոպան-1-ոն

0.05

919.

4-AcO-DMT (ացետիլպսիլոցին)
{4-ացետօքսի-N,N-դիմեթիլտրիպտամին}

0.05

920.

25B-N(BOMe)2
2-(4-բրոմ-2,5-դիմեթօքսիֆենիլ)-N,N-բիս[(2-մեթօքսիֆենիլ)մեթիլ]էթանամին

0.05

921.

էթիլֆենիդատ
(RS)-էթիլ 2-ֆենիլ-2-պիպերիդին-2-իլացետատ

0.05

922.

CUMYL-THPINACA
N-(2-ֆենիլպրոպան-2-իլ)-1-((տետրահիդրո-2H-պիրան-4-իլ)մեթիլ)-1-H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05

923.

MDMB(N)-2201
Մեթիլ2-(1-(5-ֆտորպենտիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդո)-3,3-դիմեթիլբութանոատ

0.05

924.

MMB(N)-BZ-F (AMB-FUBINACA)
մեթիլ-3-մեթիլ-2-[1-(4-ֆտորբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-իլ կարբօքսիմիդո] բութանոատ

0.05

925.

MMB(N)-BZ-F-5-MeO
մեթիլ2-(1-(4-ֆտորոբենզիլ)-5-մեթօքսի-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդո)-3-մեթիլբութանոատ

0.05

926.

MMB(N)-BZ
մեթիլ2-[(1-բենզիլինդազոլ-3-կարբոնիլ)ամինո]-3-մեթիլբութանոատ

0.05

927.

MDMB(N)-BZ-F (MDMB-FUBINACA)
մեթիլ-3,3-դիմեթիլ-2-[1-(4-ֆտորբենզիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդո]բութանոատ

0.05

928.

MDMB-CHMICA
մեթիլ(2S)-2-{[1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդոլ-3-իլ]ֆորմամիդո}-3,3-դիմեթիլբութանոատ

0.05

929.

DMBA(O)-CHM
O-(1-կարբամոիլ-2,2-դիմեթիլպրոպիլ)-1-(ցիկլոհեքսիլմեթիլ)-1H-ինդազոլ-3-կարբօքսամիդ

0.05

930.

Բուսական զանգված (ծխախոտային խառնուրդ) կամ այլ կրիչ (մաստակ, հյութ, շպարման պարագաներ և այլն) ընդհանուր զանգվածով, որը պարունակում է սույն ցանկի 277-929-րդ կետերով նախատեսված նյութ (նյութեր) (ընդհանուր զանգվածը գնահատվում է հաստատուն չոր քաշի բերելուց հետո` մինչև +1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով)

0.25

ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐ

1. Ամինորեքս 0.05
2. Ամֆեպրամոն 0.125
3. Ապրոֆեն 6.0
4. Ալպրազոլամ 0.03
5. Բրոմազեպամ 0.04
6. Գամմա-հիդրօքսիկարագաթթու (նատրիումի օքսիբուտիրատ) 25.0
7. Դիազեպամ 0.01
8. Դիֆենօքսիլատ 0.05
9. Դիֆենօքսին 0.01
10. Զիպեպրոլ 0.5
11. Էֆեդրին և դրա աղերը 0.1
12. Լորազեպամ 0.002
13. Կաթին (ֆինիլպրոպանոլամին) 0.1
14. Կետամին 0.05
15. Կլոզապին 0.05
16. Կլոքսազոլամ 0.1
17. Կլոնազեպամ 0.02
18. Կլոնիդին 0.00015
19. Հալազեպամ 0.05
20. Հալօքսազոլամ 0.05
21. Հալոպերիդոլ 0.005
22. Մեդազեպամ 0.005
23 Միդազոլամ 0.005
24. Մեթակվալոն (հիմքն ու աղերը) 0.05
25. 4-մեթիլամինորեքս 0.05
26. Մեզոկարբ 0.05
27. Նիտրազեպամ 0.01
28. Պենտոբարբիտալ 0.6
29. Պրոպիլհեքսեդրին 0.05
30. Սեկբուտաբարբիտալ 15.0
31. Տարեն 10.0
32. Տետրազեպամ 0.5
33. Տեմազեպամ 0.05
34. Տրամադոլ 0.05
35. Տրիազոլամ 0.0005
36. Տրիհեքսիֆենիդիլ 0.01
37. Տրիֆլուոպերազին 0.1
38. Ցիկլոբարբիտալ 0.2
39. Քլորդիազեպօքսիդ 0.01
40. Քլորպրոմազին 0.3
41. Օքսազեպամ 0.1
42. Ֆենդիմետրազին 0.05
43. Ֆենազեպամ 0.01
44. Ֆենտերմին 0.1
45. Ֆենոբարբիտալ 0.1
46. Ֆենպրոպորեքս 0.05
47. Ֆենկամֆամին 0.05
48. Ֆենմետրազին 0.1
49. Ֆլուդիազեպամ 0.05
50. Ֆլուրազեպամ 0.05
51. Ֆլունիտրազեպամ 0.1
52. Ալլոբարբիտալ

0.1

53. Ալֆա-մեթիլ-4-մեթիլթիոֆենետիլամին (4-MTA)

0.05

54. Ամոբարբիտալ

0.1

55. Բուտալբիտալ

0.1

56. Սեկոբարբիտալ

0.1

57. Վինիլբիտալ

0.1

58. Ֆենետիլին

0.01

59. Տրոպիկամիդ

0.05

60. Զոլպիդեմ

0.01

61. Զոպիկլոն

0.01

62. Լևոմեպրոմազին

0.3

63. Մեպրոբամատ

0.01

64. Պսևդոէֆեդրին

0.1

(հավելվածը լրաց. 26.05.08 ՀՕ-77-Ն, խմբ. 30.04.13 ՀՕ-36-Ն, լրաց. 17.12.14 ՀՕ-217-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 20.10.16 ՀՕ-205-Ն)

Հավելված թիվ 2

Հայաստանի Հանրապետության վարչական

իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի

ՄՇԱԿՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ` ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԶԳԱԼԻ ԵՎ ՄԱՆՐ ՉԱՓԵՐԸ

Հ/հ

Անվանումը

Չափերը` հատով

մանր, մինչև … ներառյալ
(անկախ բույսի վեգետացիոն շրջանից)

զգալի…-ից մինչև … ներառյալ
(անկախ բույսի վեգետացիոն շրջանից)

1. Երկնագույն լոտոս (Nymphea caerulea տեսակի բույս)

5

6-9

2. Էֆեդրա (Ephedra L խմբի բույս)

5

6-9

3. Կատ (Catha տեսակի բույս)

1

2-3

4. Կոկա (Erythroxylon խմբի ցանկացած տեսակի բույս)

1

2-3

5. Կանեփ (Canabis խմբի բույս)

5

6-9

6. Հավայան վարդ (Argyreia nervosa տեսակի բույս)

5

6-9

7. Մեսկալին պարունակող կակտուս (Lophophora williamsii տեսակի բույս), ինչպես նաև մեսկալին պարունակող այլ կակտուսներ

1

2

8. Պսիլոցիբին և /կամ/ պսիլոցին պարունակող ցանկացած տեսակի սնկեր

10

11-19

9. Քնաբեր կակաչ (Papaver sօmniferum L. տեսակի բույս) և ափիոնի շարքի թմրալկալոիդներ պարունակող կակաչի մյուս տեսակները

5

6-9

10. Եղեսպակ կանխագուշակողների (Salvia Divinorum տեսակի բույս)

5

6-9

11. Միտրագինա գեղեցիկ (Mitragynaspeciosa)

1

2-3

(հավելվածը լրաց. 30.04.13 ՀՕ-36-Ն, 20.10.16 ՀՕ-205-Ն)

Կայքում առկա գովազդ (ներ)- ի և/կամ մամուլի տեսության համար «Կրիմինալ Էյ Էմ » ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում: Կայքում հրապարակված այլոց տեսակետ(ներ)-ը կարող են չհամընկնել criminal.am խմբագրության տեսակետ(ներ)-ի հետ:
«Կրիմինալ Էյ Էմ » ՍՊԸ (crimianl.am), © 2017:

Հեղինակային և հարակից բոլոր իրավունքները պահպանված են:

Հասցե` Հայաստան, ք.Երևան 0010
Փ.Բուզանդի 1/3 շենք, 2-րդ հարկ
Հեռ: +374 43 405353
Էլ. փոստ` info@criminal.am

Գովազդի համար զանգահարել +374 41 405353

© Copyright 2017 | All rights reserved. designed by Hakob Jaghatspanyan for Criminal.am LLC.